Đăng ký
20,2385
57,999
1,0001
0,0551
0,9645
2,4944
11048,28
52,8414


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,3867 (1 ETH = 1000 WMF = 1386,7 WMZ)
Tất cả các bid: 39 với số tiền 94773,75 WMZ;
52 với số tiền  14563,87 WMF
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMF
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
128,11 84,57 0m,   +9,24%  1,5148
1 270,98 839,71 3m,   +9,15%  1,5136
65,53 43,34 26m,   +9,04%  1,5120
83,71 55,37 1h,   +9,02%  1,5118
7,83 5,19 41m,   +8,80%  1,5087
11,50 7,67 1h,   +8,12%  1,4993
97,43 65,18 23h,   +7,80%  1,4948
1 644,90 1 103,97 86h,   +7,45%  1,4900
15,00 10,07 12h,   +7,42%  1,4896
511,38 351,40 3m,   +4,95%  1,4553
284,44 195,50 126h,   +4,92%  1,4549
8 000,00 5 500,00 296h,   +4,89%  1,4545
116,00 80,00 455h,   +4,56%  1,4500
5 000,00 3 448,28 253h,   +4,56%  1,4500
26 238,97 18 372,06 5m,   +3,00%  1,4283
55,00 38,74 3h,   +2,38%  1,4197
21,15 15,00 120h,   +1,68%  1,4100
15,00 10,70 192h,   +1,10%  1,4019
15,00 10,87 372h,   -0,49%  1,3799
7,10 5,15 187h,   -0,58%  1,3786
2 000,00 1 462,74 180h,   -1,40%  1,3673
30 000,00 23 677,98 129h,   -8,63%  1,2670
1,20 1,00 2124h,   -13,46%  1,2000
10 000,00 8 333,34 289h,   -13,46%  1,2000
13,95 12,01 2200h,   -16,24%  1,1615
3,00 2,69 2380h,   -19,58%  1,1152
1,10 1,00 2124h,   -20,67%  1,1000
3 000,00 2 970,00 2411h,   -27,16%  1,0101
4,43 4,43 199h,   -27,89%  1,0000
1,00 1,00 2124h,   -27,89%  1,0000
0,01 0,01 793h,   -27,89%  1,0000
0,01 0,01 793h,   -27,89%  1,0000
5 000,00 6 000,00 2415h,   -39,91%  0,8333
0,20 0,25 19h,   -42,31%  0,8000
1,00 1,28 2343h,   -43,66%  0,7813
6,64 10,00 1394h,   -52,12%  0,6640
0,35 0,65 673h,   -61,17%  0,5385
10,01 50,00 2278h,   -85,56%  0,2002
0,82 4,10 59h,   -85,58%  0,2000
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMF
1,6686  +20,33%,   134h 5,84 3,50
1,6697  +20,41%,   24m 1,82 1,09
1,6951  +22,24%,   67h 2,78 1,64
1,7330  +24,97%,   5m 1 289,65 744,17
1,7334  +25,00%,   5m 18 444,88 10 640,87
1,7990  +29,73%,   42m 179,90 100,00
1,8000  +29,80%,   257h 4,50 2,50
1,8311  +32,05%,   120h 8,24 4,50
1,8773  +35,38%,   118h 27,69 14,75
1,8881  +36,16%,   278h 105,26 55,75
1,9000  +37,02%,   281h 9,50 5,00
1,9280  +39,04%,   302h 4,82 2,50
1,9288  +39,09%,   295h 12,46 6,46
1,9417  +40,02%,   62h 10,00 5,15
1,9882  +43,38%,   1m 258,25 129,89
1,9945  +43,83%,   0m 309,34 155,10
1,9945  +43,83%,   254h 29,02 14,55
2,0000  +44,23%,   180h 40,00 20,00
2,0000  +44,23%,   297h 37,68 18,84
2,0000  +44,23%,   180h 40,00 20,00
2,0080  +44,80%,   257h 12,55 6,25
2,0952  +51,09%,   313h 11,00 5,25
2,1000  +51,44%,   62h 9,24 4,40
2,1200  +52,88%,   298h 42,40 20,00
2,1466  +54,80%,   319h 88,74 41,34
2,2000  +58,65%,   134h 16,50 7,50
2,2000  +58,65%,   298h 44,00 20,00
2,2301  +60,82%,   977h 446,02 200,00
2,3367  +68,51%,   93h 7,01 3,00
2,5001  +80,29%,   580h 120,53 48,21
2,6061  +87,94%,   387h 1,72 0,66
3,0000  +116,34%,   1453h 3,00 1,00
3,3001  +137,98%,   496h 51,02 15,46
3,5000  +152,40%,   673h 0,70 0,20
3,8000  +174,03%,   2263h 0,19 0,05
3,8000  +174,03%,   2263h 0,19 0,05
3,8000  +174,03%,   2263h 0,19 0,05
3,8000  +174,03%,   2263h 0,19 0,05
3,8000  +174,03%,   2263h 0,19 0,05
3,8000  +174,03%,   2263h 0,19 0,05
3,8003  +174,05%,   119h 1 158,30 304,79
3,8571  +178,15%,   2263h 0,27 0,07
3,8571  +178,15%,   2263h 0,27 0,07
3,8571  +178,15%,   2263h 0,27 0,07
3,8571  +178,15%,   2263h 0,27 0,07
4,0000  +188,45%,   2388h 31,60 7,90
4,0000  +188,45%,   2263h 0,16 0,04
6,6660  +380,71%,   1040h 1 024,10 153,63
7,0000  +404,80%,   717h 4 146,17 592,31
10,0000  +621,14%,   1496h 428,00 42,80

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.