Đăng ký
70,5174
1,0001
23,0582
0,097
2,6744
1,0833
1,5805
460,51


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,5805 (1 ETH = 1000 WMF = 1580,5 WMZ)
Tất cả các bid: 53 với số tiền 46965,13 WMZ;
59 với số tiền  25797,18 WMF
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMF
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
45,57 26,64 3h,   +8,23%  1,7106
34,62 20,24 1h,   +8,23%  1,7105
1 925,64 1 126,12 9h,   +8,19%  1,7100
2 727,23 1 604,26 54h,   +7,56%  1,7000
3 190,00 1 876,48 54h,   +7,56%  1,7000
333,00 196,03 57h,   +7,48%  1,6987
188,99 111,76 102h,   +6,99%  1,6910
0,62 0,37 52h,   +6,02%  1,6757
69,72 43,10 26h,   +2,35%  1,6176
536,31 331,80 5m,   +2,27%  1,6164
500,00 309,41 149h,   +2,25%  1,6160
38,53 24,08 50h,   +1,24%  1,6001
1 613,00 1 008,13 78h,   +1,23%  1,6000
30,85 19,29 376h,   +1,19%  1,5993
11 260,28 7 054,43 7m,   +1,00%  1,5963
0,55 0,35 203h,   -0,58%  1,5714
24,80 16,00 421h,   -1,93%  1,5500
23,38 16,68 3m,   -11,31%  1,4017
1 500,00 1 071,43 149h,   -11,42%  1,4000
1 087,36 822,14 654h,   -16,32%  1,3226
100,00 76,33 284h,   -17,11%  1,3101
172,20 132,26 572h,   -17,62%  1,3020
28,37 22,00 702h,   -18,41%  1,2895
644,00 499,62 771h,   -18,44%  1,2890
10,00 7,91 642h,   -20,01%  1,2642
5 637,58 4 510,07 18h,   -20,91%  1,2500
93,22 75,11 172h,   -21,47%  1,2411
700,00 564,52 1686h,   -21,54%  1,2400
21,23 17,13 1685h,   -21,59%  1,2393
294,63 239,54 1111h,   -22,18%  1,2300
1 413,00 1 148,79 1120h,   -22,18%  1,2300
15,00 12,23 2000h,   -22,40%  1,2265
12,10 10,00 1879h,   -23,44%  1,2100
1,20 1,00 5167h,   -24,07%  1,2000
13,95 12,01 5243h,   -26,51%  1,1615
2 427,12 2 119,05 42h,   -27,53%  1,1454
45,00 40,00 1998h,   -28,82%  1,1250
3,00 2,69 5423h,   -29,44%  1,1152
1,10 1,00 5167h,   -30,40%  1,1000
100,00 90,91 604h,   -30,40%  1,1000
3 000,00 2 970,00 5454h,   -36,09%  1,0101
40,93 40,93 179h,   -36,73%  1,0000
1,00 1,00 5167h,   -36,73%  1,0000
0,01 0,01 3836h,   -36,73%  1,0000
0,01 0,01 3836h,   -36,73%  1,0000
887,00 888,00 1111h,   -36,80%  0,9989
5 000,00 6 000,00 5458h,   -47,28%  0,8333
1,00 1,28 5386h,   -50,57%  0,7813
6,64 10,03 2782h,   -58,11%  0,6620
1,30 2,34 2249h,   -64,85%  0,5556
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMF
1,8179  +15,02%,   1h 98,24 54,04
1,8180  +15,03%,   1h 62,45 34,35
1,8190  +15,09%,   1h 93,44 51,37
1,8273  +15,62%,   8h 16,72 9,15
1,8284  +15,68%,   7h 76,52 41,85
1,8290  +15,72%,   9h 528,77 289,10
1,8300  +15,79%,   16h 1 683,60 920,00
1,8475  +16,89%,   41h 1,09 0,59
1,8500  +17,05%,   3h 9,25 5,00
1,8543  +17,32%,   4h 61,58 33,21
1,8556  +17,41%,   49h 46,39 25,00
1,8558  +17,42%,   49h 185,58 100,00
1,8613  +17,77%,   155h 63,47 34,10
1,8856  +19,30%,   0m 4 430,03 2 349,40
1,8856  +19,30%,   0m 1 319,92 700,00
1,8860  +19,33%,   0m 346,84 183,90
1,8861  +19,34%,   267h 707,20 374,95
1,8900  +19,58%,   3h 682,26 360,98
1,8966  +20,00%,   7m 19 904,40 10 494,78
1,8974  +20,05%,   2201h 1,48 0,78
1,9314  +22,20%,   41h 6,76 3,50
1,9900  +25,91%,   259h 149,25 75,00
1,9945  +26,19%,   3297h 29,02 14,55
2,0000  +26,54%,   3223h 40,00 20,00
2,0000  +26,54%,   3223h 40,00 20,00
2,0000  +26,54%,   826h 0,02 0,01
2,0588  +30,26%,   2h 3,85 1,87
2,0997  +32,85%,   2022h 22,74 10,83
2,2000  +39,20%,   376h 44,00 20,00
2,2301  +41,10%,   4020h 446,02 200,00
2,5001  +58,18%,   3623h 120,53 48,21
2,6061  +64,89%,   3430h 1,72 0,66
2,9000  +83,49%,   162h 390,23 134,56
3,0000  +89,81%,   4496h 3,00 1,00
3,0000  +89,81%,   341h 15,75 5,25
3,3001  +108,80%,   3539h 51,02 15,46
3,5000  +121,45%,   3716h 0,70 0,20
3,6001  +127,78%,   163h 540,01 150,00
3,6101  +128,42%,   8h 5,74 1,59
3,8000  +140,43%,   752h 0,19 0,05
3,8000  +140,43%,   752h 0,19 0,05
3,8000  +140,43%,   752h 0,19 0,05
3,8000  +140,43%,   752h 0,19 0,05
3,8000  +140,43%,   752h 0,19 0,05
3,8000  +140,43%,   752h 0,19 0,05
3,8571  +144,04%,   5306h 0,27 0,07
3,8571  +144,04%,   5306h 0,27 0,07
3,8571  +144,04%,   5306h 0,27 0,07
3,8571  +144,04%,   5306h 0,27 0,07
4,0000  +153,08%,   5431h 31,60 7,90

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.