Đăng ký
1,0002
39,905
1,0875
0,0717
39,8971
460,15
0,0717
2,1958


Tỷ giá tham khảo (**) - 2,1958 (1 ETH = 1000 WMF = 2195,8 WMZ)
Tất cả các bid: 76 với số tiền 40309,17 WMZ;
44 với số tiền  10135,64 WMF
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMF
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
14,13 5,64 11m,   +14,10%  2,5053
117,37 46,85 10m,   +14,09%  2,5052
505,00 201,60 29m,   +14,08%  2,5050
1 087,10 434,01 29m,   +14,07%  2,5048
100,00 40,96 16m,   +11,18%  2,4414
550,00 225,32 31m,   +11,17%  2,4410
277,40 113,66 31m,   +11,15%  2,4406
1 160,87 475,69 12h,   +11,14%  2,4404
222,85 91,33 12h,   +11,13%  2,4401
14,25 6,04 39h,   +7,45%  2,3593
125,08 53,23 102h,   +7,01%  2,3498
100,00 43,03 15m,   +5,84%  2,3240
12,17 5,24 122h,   +5,77%  2,3225
46,40 20,00 397h,   +5,66%  2,3200
3,76 1,67 407h,   +2,54%  2,2515
25,14 11,17 59h,   +2,50%  2,2507
5,28 2,35 576h,   +2,32%  2,2468
332,70 148,53 7m,   +2,01%  2,2400
44,80 20,00 574h,   +2,01%  2,2400
11 126,88 4 968,24 7m,   +2,00%  2,2397
44,00 20,00 582h,   +0,19%  2,2000
6 000,00 2 797,21 60h,   -2,31%  2,1450
3,86 1,81 650h,   -2,88%  2,1326
2 351,97 1 141,74 294h,   -6,18%  2,0600
125,82 61,38 149h,   -6,64%  2,0499
12,57 6,26 31m,   -8,55%  2,0080
40,00 20,00 532h,   -8,92%  2,0000
170,21 85,11 31m,   -8,92%  1,9999
43,04 21,85 31m,   -10,29%  1,9698
19,45 10,00 905h,   -11,42%  1,9450
181,76 95,67 106h,   -13,48%  1,8999
2,92 1,57 583h,   -15,30%  1,8599
1,83 1,01 971h,   -17,48%  1,8119
23,01 13,00 689h,   -19,39%  1,7700
799,99 457,12 1078h,   -20,30%  1,7501
507,00 300,00 2592h,   -23,03%  1,6900
16,20 10,00 5627h,   -26,22%  1,6200
1,60 1,00 6362h,   -27,13%  1,6000
16,00 10,00 5627h,   -27,13%  1,6000
15,80 10,00 5627h,   -28,04%  1,5800
15,60 10,00 5627h,   -28,96%  1,5600
15,40 10,00 5627h,   -29,87%  1,5400
100,00 71,42 4226h,   -36,23%  1,4002
1 500,00 1 071,43 7490h,   -36,24%  1,4000
24,50 18,13 5923h,   -38,46%  1,3514
1 087,36 822,14 7995h,   -39,77%  1,3226
28,37 22,00 8043h,   -41,27%  1,2895
644,00 499,62 8112h,   -41,30%  1,2890
10,00 7,91 7983h,   -42,43%  1,2642
21,75 17,53 7142h,   -43,50%  1,2407
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMF
2,5674  +16,92%,   460h 7,24 2,82
2,5882  +17,87%,   32m 0,44 0,17
2,5898  +17,94%,   575h 6,63 2,56
2,6003  +18,42%,   12h 59,13 22,74
2,6061  +18,69%,   10771h 1,72 0,66
2,6178  +19,22%,   2311h 5,00 1,91
2,6350  +20,00%,   15h 790,50 300,00
2,7001  +22,97%,   6m 202,51 75,00
2,7004  +22,98%,   7m 703,49 260,51
2,7008  +23,00%,   7m 5 308,96 1 965,70
2,7984  +27,44%,   20m 1 399,20 500,00
2,7988  +27,46%,   23m 286,99 102,54
2,8000  +27,52%,   487h 56,00 20,00
2,9994  +36,60%,   33m 583,18 194,43
2,9995  +36,60%,   460h 55,64 18,55
3,0000  +36,62%,   11837h 3,00 1,00
3,0000  +36,62%,   7682h 15,75 5,25
3,0000  +36,62%,   244h 1 781,55 593,85
3,2000  +45,73%,   487h 64,00 20,00
3,3001  +50,29%,   10880h 51,02 15,46
3,5000  +59,40%,   11057h 0,70 0,20
3,6004  +63,97%,   31m 1 398,27 388,37
3,7618  +71,32%,   69h 607,83 161,58
3,8000  +73,06%,   8093h 0,19 0,05
3,8000  +73,06%,   8093h 0,19 0,05
3,8000  +73,06%,   8093h 0,19 0,05
3,8000  +73,06%,   8093h 0,19 0,05
3,8000  +73,06%,   8093h 0,19 0,05
3,8000  +73,06%,   8093h 0,19 0,05
3,8571  +75,66%,   12647h 0,27 0,07
3,8571  +75,66%,   12647h 0,27 0,07
3,8571  +75,66%,   12647h 0,27 0,07
3,8571  +75,66%,   12647h 0,27 0,07
4,0000  +82,17%,   12772h 31,60 7,90
4,0000  +82,17%,   12647h 0,16 0,04
4,4006  +100,41%,   1999h 612,43 139,17
5,0000  +127,71%,   4206h 1,85 0,37
5,0000  +127,71%,   4188h 4,50 0,90
5,5000  +150,48%,   5640h 770,00 140,00
9,5537  +335,09%,   6560h 35 395,75 3 704,94
10,0000  +355,41%,   11057h 0,90 0,09
10,0000  +355,41%,   9351h 10,00 1,00
20,0000  +810,83%,   16h 6 903,40 345,17
21,0000  +856,37%,   216h 3,78 0,18
.
.
.
.
.
.

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.