Đăng ký
1
27,4132
1,0469
0,0644
1,64
1,64
477,25
0,2301


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,6400 (1 ETH = 1000 WMF = 1640 WMZ)
Tất cả các bid: 86 với số tiền 20580,76 WMF;
63 với số tiền  31856,51 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMF
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
43,15 85,16 4m,   +20,34%  1,9736
14,77 29,15 1m,   +20,34%  1,9736
639,45 1 263,56 1h,   +20,49%  1,9760
50,00 98,85 5h,   +20,55%  1,9770
50,00 98,85 5h,   +20,55%  1,9770
87,95 174,99 0m,   +21,32%  1,9897
88,04 175,20 3m,   +21,34%  1,9900
10 823,06 21 654,78 8m,   +22,00%  2,0008
9,89 19,87 22h,   +22,51%  2,0091
24,68 49,61 13h,   +22,57%  2,0101
5,00 10,11 37h,   +23,29%  2,0220
10,00 20,50 53h,   +25,00%  2,0500
10,00 20,70 53h,   +26,22%  2,0700
10,00 20,80 46h,   +26,83%  2,0800
10,00 20,90 53h,   +27,44%  2,0900
18,00 38,16 238h,   +29,27%  2,1200
0,08 0,17 6h,   +29,57%  2,1250
3,40 7,24 1002h,   +29,84%  2,1294
46,43 101,68 55m,   +33,54%  2,1900
30,00 65,70 51h,   +33,54%  2,1900
260,92 573,79 56m,   +34,09%  2,1991
1 094,68 2 407,78 468h,   +34,12%  2,1995
194,25 427,34 21h,   +34,14%  2,1999
20,00 44,00 55h,   +34,15%  2,2000
0,05 0,11 848h,   +34,15%  2,2000
52,24 115,08 5h,   +34,32%  2,2029
3,35 7,46 1237h,   +35,79%  2,2269
46,53 103,74 1258h,   +35,95%  2,2295
20,00 44,80 1076h,   +36,59%  2,2400
39,32 90,75 1571h,   +40,73%  2,3080
54,82 126,64 18h,   +40,86%  2,3101
2,85 6,61 1665h,   +41,42%  2,3193
12,00 27,84 1718h,   +41,46%  2,3200
1,25 2,93 1018h,   +42,93%  2,3440
19,00 44,80 1369h,   +43,77%  2,3579
22,00 51,90 1649h,   +43,85%  2,3591
12,00 28,31 1649h,   +43,85%  2,3592
11,94 28,17 1649h,   +43,86%  2,3593
149,00 351,54 1648h,   +43,86%  2,3593
21,00 49,71 1790h,   +44,34%  2,3671
45,37 108,71 1174h,   +46,10%  2,3961
20,00 48,00 66h,   +46,34%  2,4000
50,00 120,00 10h,   +46,34%  2,4000
85,41 205,01 213h,   +46,36%  2,4003
79,10 191,80 2731h,   +47,85%  2,4248
0,81 1,97 2509h,   +48,30%  2,4321
20,00 49,00 2780h,   +49,39%  2,4500
0,82 2,01 2416h,   +49,46%  2,4512
2,99 7,33 2949h,   +49,48%  2,4515
2,79 6,85 3503h,   +49,71%  2,4552
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
Cần số tiền
WMF
Hiện có
WMZ
1,9299  +17,68%,   15h 103,63 200,00
1,8944  +15,51%,   17h 27,26 51,64
1,8849  +14,93%,   1m 72,54 136,73
1,8769  +14,45%,   95h 0,65 1,22
1,8724  +14,17%,   0m 27,11 50,76
1,8720  +14,15%,   106h 534,20 1 000,00
1,8650  +13,72%,   115h 536,20 1 000,00
1,8213  +11,05%,   2m 56,47 102,85
1,8202  +10,99%,   36h 26,70 48,60
1,8002  +9,77%,   3h 55,55 100,00
1,7964  +9,54%,   57h 1,67 3,00
1,7947  +9,43%,   1016h 1,51 2,71
1,7766  +8,33%,   4888h 0,94 1,67
1,7697  +7,91%,   4631h 10,42 18,44
1,7603  +7,34%,   6h 995,15 1 751,75
1,7599  +7,31%,   21h 77,48 136,36
1,7501  +6,71%,   115h 571,40 1 000,00
1,6900  +3,05%,   1135h 300,00 507,00
1,6888  +2,98%,   1160h 592,14 1 000,00
1,6728  +2,00%,   8m 6 158,78 10 301,79
1,6200  -1,22%,   4170h 10,00 16,20
1,6000  -2,44%,   4905h 1,00 1,60
1,6000  -2,44%,   4170h 10,00 16,00
1,5977  -2,58%,   55h 72,50 115,83
1,5800  -3,66%,   4170h 10,00 15,80
1,5600  -4,88%,   4170h 10,00 15,60
1,5400  -6,10%,   4170h 10,00 15,40
1,4002  -14,62%,   2769h 71,42 100,00
1,4000  -14,63%,   6033h 1 071,43 1 500,00
1,3514  -17,60%,   4466h 18,13 24,50
1,3226  -19,35%,   6538h 822,14 1 087,36
1,2895  -21,37%,   6586h 22,00 28,37
1,2890  -21,40%,   6655h 499,62 644,00
1,2642  -22,91%,   6526h 7,91 10,00
1,2407  -24,35%,   5685h 17,53 21,75
1,2400  -24,39%,   7570h 564,52 700,00
1,2393  -24,43%,   5551h 17,13 21,23
1,2265  -25,21%,   7884h 12,23 15,00
1,2000  -26,83%,   11051h 1,00 1,20
1,1615  -29,18%,   11127h 12,01 13,95
1,1250  -31,40%,   7882h 40,00 45,00
1,1152  -32,00%,   11307h 2,69 3,00
1,1000  -32,93%,   11051h 1,00 1,10
1,0260  -37,44%,   55h 214,43 220,00
1,0118  -38,30%,   955h 424,39 429,38
1,0101  -38,41%,   11338h 2 970,00 3 000,00
1,0000  -39,02%,   4h 2,75 2,75
1,0000  -39,02%,   11051h 1,00 1,00
1,0000  -39,02%,   9720h 0,01 0,01
1,0000  -39,02%,   9720h 0,01 0,01

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.