Đăng ký
17,2955
61,7749
1,0001
1,0538
0,083
2,4466
1,2948
468,98


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,2948 (1 ETH = 1000 WMF = 1294,8 WMZ)
Tất cả các bid: 61 với số tiền 21135,42 WMF;
42 với số tiền  52922,41 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMF
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
5,00 7,20 39m,   +11,21%  1,4400
23,35 34,21 15h,   +13,15%  1,4651
9,93 14,67 2h,   +14,09%  1,4773
49,92 73,79 3m,   +14,16%  1,4782
50,00 73,92 71h,   +14,18%  1,4784
70,42 104,16 69h,   +14,23%  1,4791
69,90 103,46 480h,   +14,31%  1,4801
50,00 74,95 35h,   +15,77%  1,4990
50,00 77,00 10h,   +18,94%  1,5400
50,00 77,50 10h,   +19,71%  1,5500
557,97 870,27 2h,   +20,46%  1,5597
200,00 311,94 2h,   +20,46%  1,5597
80,45 125,51 2h,   +20,49%  1,5601
10 295,70 16 126,15 23m,   +20,97%  1,5663
0,19 0,31 11h,   +26,01%  1,6316
18,84 32,97 84h,   +35,16%  1,7500
7,20 12,71 67h,   +36,34%  1,7653
50,00 91,28 3m,   +40,99%  1,8256
30,00 54,80 550h,   +41,08%  1,8267
11,26 21,28 690h,   +45,96%  1,8899
0,78 1,48 818h,   +46,54%  1,8974
75,00 147,00 716h,   +51,37%  1,9600
443,22 882,01 10h,   +53,69%  1,9900
155,10 309,34 641h,   +54,04%  1,9945
14,55 29,02 1914h,   +54,04%  1,9945
20,00 40,00 1840h,   +54,46%  2,0000
20,00 40,00 1840h,   +54,46%  2,0000
4 303,16 8 606,32 289h,   +54,46%  2,0000
5,25 11,00 1973h,   +61,82%  2,0952
10,83 22,74 639h,   +62,16%  2,0997
20,00 42,40 1958h,   +63,73%  2,1200
1 388,95 2 981,47 329h,   +65,79%  2,1466
200,00 446,02 2637h,   +72,24%  2,2301
20,00 44,80 974h,   +73,00%  2,2400
48,21 120,53 2240h,   +93,09%  2,5001
0,66 1,72 2047h,   +101,27%  2,6061
150,00 435,00 580h,   +123,97%  2,9000
1,00 3,00 3113h,   +131,70%  3,0000
15,46 51,02 2156h,   +154,87%  3,3001
0,20 0,70 2333h,   +170,31%  3,5000
0,10 0,36 2h,   +178,04%  3,6000
0,05 0,19 3923h,   +193,48%  3,8000
0,05 0,19 3923h,   +193,48%  3,8000
0,05 0,19 3923h,   +193,48%  3,8000
0,05 0,19 3923h,   +193,48%  3,8000
0,05 0,19 3923h,   +193,48%  3,8000
0,05 0,19 3923h,   +193,48%  3,8000
154,63 590,69 736h,   +195,03%  3,8200
0,07 0,27 3923h,   +197,89%  3,8571
0,07 0,27 3923h,   +197,89%  3,8571
Tỷ giá
(WMF/WMZ)
Cần số tiền
WMF
Hiện có
WMZ
1,4115  +9,01%,   4m 638,69 901,50
1,4114  +9,01%,   12m 70,85 100,00
1,4107  +8,95%,   12m 106,81 150,68
1,4104  +8,93%,   3h 3 545,00 5 000,00
1,3807  +6,63%,   1h 337,42 465,87
1,3803  +6,60%,   5h 72,45 100,00
1,3671  +5,58%,   111h 65,00 88,86
1,3087  +1,07%,   12m 78,24 102,39
1,3074  +0,97%,   23m 8 665,29 11 328,14
1,3049  +0,78%,   121h 139,91 182,57
1,3000  +0,40%,   241h 7 692,31 10 000,00
1,2799  -1,15%,   1h 78,13 100,00
1,2413  -4,13%,   302h 22,88 28,40
1,2400  -4,23%,   309h 20,00 24,80
1,2400  -4,23%,   303h 564,52 700,00
1,2393  -4,29%,   302h 17,13 21,23
1,2388  -4,32%,   243h 268,81 333,00
1,2265  -5,27%,   617h 12,23 15,00
1,2100  -6,55%,   496h 10,00 12,10
1,2034  -7,06%,   329h 8,31 10,00
1,2020  -7,17%,   569h 1 663,90 2 000,00
1,2010  -7,24%,   612h 4 995,84 6 000,00
1,2000  -7,32%,   3784h 1,00 1,20
1,1615  -10,30%,   3860h 12,01 13,95
1,1250  -13,11%,   615h 40,00 45,00
1,1152  -13,87%,   4040h 2,69 3,00
1,1000  -15,04%,   3784h 1,00 1,10
1,0200  -21,22%,   612h 5 882,36 6 000,00
1,0101  -21,99%,   4071h 2 970,00 3 000,00
1,0000  -22,77%,   219h 1,03 1,03
1,0000  -22,77%,   3784h 1,00 1,00
1,0000  -22,77%,   2453h 0,01 0,01
1,0000  -22,77%,   2453h 0,01 0,01
0,8333  -35,64%,   4075h 6 000,00 5 000,00
0,7813  -39,66%,   4003h 1,28 1,00
0,6620  -48,87%,   1399h 10,03 6,64
0,5556  -57,09%,   866h 2,34 1,30
0,5385  -58,41%,   2333h 0,65 0,35
0,2002  -84,54%,   3938h 50,00 10,01
0,2000  -84,55%,   302h 5,85 1,17
0,1493  -88,47%,   25h 0,67 0,10
0,1484  -88,54%,   576h 202,19 30,00
.
.
.
.
.
.
.
.

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.