Đăng ký
70,5174
1,0001
23,1354
0,0968
2,6744
1,0833
1,5879
460,51


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0001
Tất cả các bid: 131 với số tiền 323517,15 WMT;
147 với số tiền  297723,23 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMT
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMT/WMZ)
1 354,79 1 497,04 52m,   +10,49%  1,1050
25 949,00 28 700,00 6h,   +10,59%  1,1060
1 131,01 1 251,24 1h,   +10,62%  1,1063
1 984,12 2 195,04 12h,   +10,62%  1,1063
150,00 165,96 14h,   +10,63%  1,1064
46,14 51,07 21m,   +10,67%  1,1068
148,22 164,15 31h,   +10,74%  1,1075
769,88 854,57 7h,   +10,99%  1,1100
150,00 166,50 2h,   +10,99%  1,1100
93,77 104,09 3h,   +11,00%  1,1101
32,30 35,86 21m,   +11,01%  1,1102
120,00 133,31 9h,   +11,08%  1,1109
127,32 141,52 1h,   +11,14%  1,1115
100,00 111,32 10h,   +11,31%  1,1132
53,66 59,81 24m,   +11,45%  1,1146
162,34 181,00 6h,   +11,48%  1,1149
1 456,86 1 624,40 35h,   +11,49%  1,1150
100,00 111,50 2h,   +11,49%  1,1150
100,00 111,50 2h,   +11,49%  1,1150
336,12 374,95 1h,   +11,54%  1,1155
727,48 811,58 1h,   +11,55%  1,1156
100,00 111,57 25h,   +11,56%  1,1157
100,00 111,59 35h,   +11,58%  1,1159
188,44 210,38 9h,   +11,63%  1,1164
160,45 179,15 5h,   +11,64%  1,1165
1 683,00 1 879,24 23h,   +11,65%  1,1166
100,00 111,69 35h,   +11,68%  1,1169
362,99 405,46 13h,   +11,69%  1,1170
100,00 111,73 31h,   +11,72%  1,1173
1 462,16 1 633,97 34h,   +11,74%  1,1175
886,36 990,51 26h,   +11,74%  1,1175
934,13 1 044,08 23h,   +11,76%  1,1177
100,00 111,79 35h,   +11,78%  1,1179
362,08 404,81 16h,   +11,79%  1,1180
90,36 101,07 34h,   +11,84%  1,1185
1 461,39 1 635,15 10h,   +11,88%  1,1189
100,00 111,89 35h,   +11,88%  1,1189
100,00 111,90 6h,   +11,89%  1,1190
452,22 506,04 33h,   +11,89%  1,1190
152,76 171,00 11h,   +11,93%  1,1194
100,00 111,94 32h,   +11,93%  1,1194
191,89 214,83 30h,   +11,94%  1,1195
2 976,19 3 332,15 13h,   +11,95%  1,1196
3 788,68 4 242,57 35h,   +11,97%  1,1198
100,00 111,99 35h,   +11,98%  1,1199
1 448,95 1 622,83 111h,   +11,99%  1,1200
325,75 364,84 5h,   +11,99%  1,1200
451,02 505,15 34h,   +11,99%  1,1200
898,85 1 007,17 13h,   +12,04%  1,1205
100,00 112,41 82h,   +12,40%  1,1241
Tỷ giá
(WMT/WMZ)
Cần số tiền
WMT
Hiện có
WMZ
1,1019  +10,18%,   24m 178,33 196,50
1,1018  +10,17%,   1h 453,81 500,00
1,1017  +10,16%,   1h 23 252,61 25 617,40
1,1017  +10,16%,   23m 512,43 564,54
1,1016  +10,15%,   1h 1 361,66 1 500,00
1,1007  +10,06%,   1h 122,01 134,30
1,1007  +10,06%,   2h 908,52 1 000,00
1,1006  +10,05%,   21m 30,12 33,15
1,1005  +10,04%,   3h 87,26 96,03
1,1004  +10,03%,   6h 5 251,69 5 778,95
1,1002  +10,01%,   9h 567,17 624,00
1,1000  +9,99%,   170h 6 631,29 7 294,41
1,1000  +9,99%,   136h 26,51 29,16
1,1000  +9,99%,   35h 921,73 1 013,87
1,1000  +9,99%,   12h 100,00 110,00
1,1000  +9,99%,   8h 1 000,00 1 100,00
1,0988  +9,87%,   11h 5,77 6,34
1,0982  +9,81%,   3h 205,54 225,72
1,0974  +9,73%,   21m 21,15 23,21
1,0974  +9,73%,   16h 102,06 112,00
1,0952  +9,51%,   10h 91,31 100,00
1,0951  +9,50%,   25h 98,97 108,38
1,0950  +9,49%,   183h 100,00 109,50
1,0946  +9,45%,   28h 91,36 100,00
1,0941  +9,40%,   393h 9,14 10,00
1,0930  +9,29%,   11h 5 489,48 6 000,00
1,0929  +9,28%,   438h 18 300,00 20 000,00
1,0929  +9,28%,   393h 9,15 10,00
1,0920  +9,19%,   206h 100,00 109,20
1,0919  +9,18%,   470h 54,43 59,43
1,0917  +9,16%,   422h 9,16 10,00
1,0905  +9,04%,   422h 9,17 10,00
1,0900  +8,99%,   972h 206,42 225,00
1,0900  +8,99%,   295h 100,00 109,00
1,0900  +8,99%,   214h 1,00 1,09
1,0900  +8,99%,   39h 7 062,96 7 698,62
1,0900  +8,99%,   471h 368,43 401,58
1,0893  +8,92%,   422h 9,18 10,00
1,0870  +8,69%,   33h 0,46 0,50
1,0811  +8,10%,   592h 1,85 2,00
1,0772  +7,71%,   27h 2,72 2,93
1,0769  +7,68%,   635h 0,13 0,14
1,0741  +7,40%,   6h 27,00 29,00
1,0705  +7,04%,   12h 2 802,43 3 000,00
1,0701  +7,00%,   73h 7 522,66 8 050,00
1,0700  +6,99%,   1h 19 329,84 20 682,93
1,0667  +6,66%,   53h 0,15 0,16
1,0606  +6,05%,   551h 0,33 0,35
1,0526  +5,25%,   592h 1,90 2,00
1,0526  +5,25%,   61h 190,00 200,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.