Đăng ký
0,9998
67,4767
0,078
1,0765
67,4902
0,0781
3,4989
0,4461


Tỷ giá tham khảo (**) - 0,9998
Tất cả các bid: 139 với số tiền 259574,84 WMT;
411 với số tiền  1002831,19 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMT
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMT/WMZ)
53,65 66,35 3m,   +23,69%  1,2367
77,00 95,23 3m,   +23,70%  1,2368
10,01 12,38 3m,   +23,70%  1,2368
10,00 12,38 36m,   +23,82%  1,2380
22,97 28,44 6m,   +23,83%  1,2381
5,00 6,20 47m,   +24,02%  1,2400
51,88 64,46 2m,   +24,27%  1,2425
182,48 226,79 10m,   +24,30%  1,2428
105,83 131,53 57m,   +24,30%  1,2428
113,68 141,28 10m,   +24,30%  1,2428
1 050,23 1 305,34 8h,   +24,31%  1,2429
119,13 148,40 7m,   +24,59%  1,2457
26,75 33,33 12h,   +24,62%  1,2460
280,48 349,68 3h,   +24,69%  1,2467
14,54 18,13 14h,   +24,71%  1,2469
10,00 12,47 2h,   +24,72%  1,2470
200,00 249,56 11h,   +24,80%  1,2478
304,69 380,50 4h,   +24,90%  1,2488
80,00 99,91 14h,   +24,91%  1,2489
259,77 324,46 3h,   +24,92%  1,2490
99,82 124,69 16h,   +24,93%  1,2491
656,07 819,57 1h,   +24,94%  1,2492
2 939,62 3 672,47 4h,   +24,95%  1,2493
9 000,00 11 244,60 7h,   +24,96%  1,2494
26,67 33,33 17h,   +24,99%  1,2497
15 000,00 18 747,01 4h,   +25,00%  1,2498
20 000,00 24 998,00 7h,   +25,01%  1,2499
94 015,92 117 519,90 159h,   +25,03%  1,2500
0,16 0,20 727h,   +25,03%  1,2500
2,92 3,65 562h,   +25,03%  1,2500
0,24 0,30 279h,   +25,03%  1,2500
0,04 0,05 109h,   +25,03%  1,2500
30,61 38,27 7h,   +25,05%  1,2502
16,68 20,98 12h,   +25,81%  1,2578
124,98 157,38 2h,   +25,95%  1,2592
0,27 0,34 257h,   +25,96%  1,2593
2 330,55 2 936,26 4m,   +26,03%  1,2600
30,00 38,15 16h,   +27,20%  1,2717
100,00 127,30 741h,   +27,33%  1,2730
112,99 144,37 9h,   +27,80%  1,2777
100,00 127,91 16h,   +27,94%  1,2791
10,00 12,80 302h,   +28,03%  1,2800
30,00 38,41 733h,   +28,06%  1,2803
400,06 514,23 11h,   +28,57%  1,2854
100,00 130,00 39h,   +30,03%  1,3000
100,00 130,02 17h,   +30,05%  1,3002
0,16 0,21 279h,   +31,28%  1,3125
76,13 100,00 538h,   +31,38%  1,3135
250,00 333,33 282h,   +33,36%  1,3333
3 744,04 5 054,46 469h,   +35,03%  1,3500
Tỷ giá
(WMT/WMZ)
Cần số tiền
WMT
Hiện có
WMZ
1,2318  +23,20%,   2m 21,92 27,00
1,2317  +23,19%,   2m 2 735,14 3 368,85
1,2316  +23,18%,   18m 1 623,91 2 000,00
1,2314  +23,16%,   14m 15,43 19,00
1,2309  +23,11%,   1h 21,96 27,03
1,2308  +23,10%,   36m 116,53 143,42
1,2306  +23,08%,   3m 306,04 376,61
1,2305  +23,07%,   31m 21,95 27,01
1,2303  +23,05%,   2h 21,97 27,03
1,2300  +23,02%,   7h 101,46 124,80
1,2297  +22,99%,   7h 101,57 124,90
1,2296  +22,98%,   5h 26,66 32,78
1,2296  +22,98%,   1h 274,89 338,00
1,2275  +22,77%,   10h 268,62 329,72
1,2274  +22,76%,   15h 162,94 200,00
1,2273  +22,75%,   41m 0,88 1,08
1,2272  +22,74%,   7h 16,81 20,63
1,2272  +22,74%,   1h 407,44 500,00
1,2272  +22,74%,   1h 249,70 306,42
1,2271  +22,73%,   6h 554,97 681,00
1,2270  +22,72%,   49m 128,93 158,20
1,2270  +22,72%,   7h 1 017,77 1 248,80
1,2270  +22,72%,   7h 1 017,12 1 248,00
1,2270  +22,72%,   7h 1 017,12 1 248,00
1,2269  +22,71%,   8h 11 410,88 14 000,00
1,2268  +22,70%,   8h 8 151,29 10 000,00
1,2266  +22,68%,   16h 1 202,87 1 475,42
1,2266  +22,68%,   12h 26,66 32,70
1,2259  +22,61%,   11h 501,55 614,85
1,2258  +22,60%,   16h 1 590,44 1 949,55
1,2252  +22,54%,   7h 696,47 853,31
1,2250  +22,52%,   7h 637,86 781,38
1,2248  +22,50%,   21h 200,45 245,52
1,2245  +22,47%,   59h 816,66 1 000,00
1,2245  +22,47%,   46m 540,60 661,96
1,2243  +22,45%,   68h 200,00 244,85
1,2243  +22,45%,   7h 4 058,56 4 969,03
1,2237  +22,39%,   6m 591,49 723,79
1,2236  +22,38%,   42h 26,66 32,62
1,2232  +22,34%,   43h 300,98 368,16
1,2230  +22,32%,   11h 98,12 120,00
1,2228  +22,30%,   123h 418,55 511,80
1,2226  +22,28%,   11h 817,90 1 000,00
1,2225  +22,27%,   59h 818,00 1 000,00
1,2221  +22,23%,   8h 45 822,77 56 000,00
1,2220  +22,22%,   12h 32 307,44 39 479,69
1,2219  +22,21%,   28h 645,00 788,12
1,2217  +22,19%,   59h 818,50 1 000,00
1,2216  +22,18%,   58h 640,42 782,33
1,2214  +22,16%,   59h 640,37 782,14

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.