Đăng ký
20,2036
57,999
1,0001
0,0549
0,9645
2,4944
11048,28
52,8414


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0001
Tất cả các bid: 62 với số tiền 199350,57 WMT;
77 với số tiền  314272,12 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMT
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMT/WMZ)
1 386,56 1 632,40 0m,   +17,72%  1,1773
250,00 294,35 1m,   +17,73%  1,1774
150,00 176,85 4h,   +17,89%  1,1790
750,00 885,00 5h,   +17,99%  1,1800
255,66 302,96 1h,   +18,49%  1,1850
100,00 118,59 5h,   +18,58%  1,1859
40,00 47,46 5h,   +18,64%  1,1865
42,17 50,05 9h,   +18,68%  1,1869
130,00 154,35 1m,   +18,72%  1,1873
65,00 77,19 5h,   +18,74%  1,1875
85,32 101,33 4h,   +18,75%  1,1876
340,94 404,94 2h,   +18,76%  1,1877
2 182,52 2 592,40 5h,   +18,77%  1,1878
50,00 59,40 15h,   +18,79%  1,1880
1 270,00 1 508,76 6h,   +18,79%  1,1880
42,18 50,15 9h,   +18,89%  1,1890
97,23 115,61 24h,   +18,89%  1,1890
100,00 118,92 13h,   +18,91%  1,1892
2 055,61 2 446,80 15h,   +19,02%  1,1903
100,00 119,08 17h,   +19,07%  1,1908
3 391,90 4 039,35 7h,   +19,08%  1,1909
1 000,00 1 191,00 26h,   +19,09%  1,1910
100,00 119,30 13h,   +19,29%  1,1930
1 500,00 1 790,25 26h,   +19,34%  1,1935
764,03 913,73 3h,   +19,58%  1,1959
151,72 181,46 13h,   +19,59%  1,1960
131,00 156,90 15m,   +19,76%  1,1977
3 000,00 3 594,00 17h,   +19,79%  1,1980
701,89 841,99 20h,   +19,95%  1,1996
47 557,68 57 054,95 24h,   +19,96%  1,1997
30 000,00 36 000,00 24h,   +19,99%  1,2000
0,40 0,48 10h,   +19,99%  1,2000
50 000,00 60 500,00 24h,   +20,99%  1,2100
4 999,71 6 139,65 29h,   +22,79%  1,2280
2,00 2,46 192h,   +22,99%  1,2300
24 800,00 30 600,00 454h,   +23,38%  1,2339
22,00 27,49 56h,   +24,94%  1,2495
1 134,12 1 417,65 403h,   +24,99%  1,2500
7,00 8,75 734h,   +24,99%  1,2500
3,00 3,75 734h,   +24,99%  1,2500
18 104,63 22 630,79 4h,   +24,99%  1,2500
35,12 43,94 8h,   +25,10%  1,2511
0,06 0,08 1016h,   +33,32%  1,3333
8,76 12,50 1141h,   +42,68%  1,4269
0,86 1,25 1201h,   +45,34%  1,4535
0,86 1,25 301h,   +45,34%  1,4535
262,32 386,25 186h,   +47,23%  1,4724
0,06 0,09 1661h,   +49,99%  1,5000
0,06 0,09 1661h,   +49,99%  1,5000
0,06 0,09 1661h,   +49,99%  1,5000
Tỷ giá
(WMT/WMZ)
Cần số tiền
WMT
Hiện có
WMZ
1,1691  +16,90%,   10m 504,73 590,07
1,1690  +16,89%,   19h 349,28 408,30
1,1680  +16,79%,   19h 362,42 423,30
1,1670  +16,69%,   2h 341,91 399,00
1,1667  +16,66%,   9h 0,18 0,21
1,1664  +16,63%,   38m 596,00 695,16
1,1662  +16,61%,   42m 351,57 410,00
1,1662  +16,61%,   39m 355,00 414,00
1,1661  +16,60%,   4h 177,34 206,80
1,1659  +16,58%,   5h 99,92 116,50
1,1655  +16,54%,   1h 429,00 500,00
1,1651  +16,50%,   1h 7 421,61 8 646,90
1,1651  +16,50%,   2h 3 618,56 4 215,98
1,1650  +16,49%,   19h 516,11 601,26
1,1643  +16,42%,   14h 364,04 423,86
1,1638  +16,37%,   42m 6 171,84 7 182,76
1,1637  +16,36%,   1h 429,67 500,00
1,1630  +16,29%,   22h 42,64 49,59
1,1610  +16,09%,   34h 16 020,68 18 600,00
1,1609  +16,08%,   69h 32,06 37,22
1,1601  +16,00%,   194h 8 620,00 10 000,00
1,1580  +15,79%,   113h 366,40 424,28
1,1558  +15,57%,   1h 4 377,09 5 059,03
1,1555  +15,54%,   69h 632,62 731,01
1,1554  +15,53%,   546h 20 019,26 23 130,28
1,1541  +15,40%,   472h 41,72 48,15
1,1494  +14,93%,   454h 870,00 1 000,00
1,1494  +14,93%,   166h 0,87 1,00
1,1456  +14,55%,   471h 42,04 48,16
1,1370  +13,69%,   239h 131,93 150,00
1,1369  +13,68%,   22h 43,62 49,59
1,1361  +13,60%,   874h 880,21 1 000,00
1,1351  +13,50%,   880h 805,48 914,27
1,1338  +13,37%,   899h 882,00 1 000,00
1,1280  +12,79%,   899h 28 417,92 32 055,40
1,1200  +11,99%,   9h 170,37 190,81
1,1170  +11,69%,   1029h 4 954,67 5 534,35
1,1148  +11,47%,   1005h 0,61 0,68
1,1121  +11,20%,   800h 24 636,13 27 397,83
1,1119  +11,18%,   1027h 34 408,43 38 258,72
1,1111  +11,10%,   1067h 8 685,52 9 650,57
1,1111  +11,10%,   937h 0,27 0,30
1,1111  +11,10%,   2h 17 649,00 19 609,80
1,1053  +10,52%,   543h 0,19 0,21
1,1000  +9,99%,   399h 18 274,70 20 102,17
1,0916  +9,15%,   1689h 2 748,30 3 000,00
1,0514  +5,13%,   1018h 3,70 3,89
1,0504  +5,03%,   1657h 14,28 15,00
1,0448  +4,47%,   131h 67,00 70,00
1,0250  +2,49%,   330h 6 092,05 6 244,35

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.