Đăng ký
1,0003
56,9304
56,9133
1,0856
0,0744
0,0744
448,89
3,2482


Tỷ giá tham khảo (**) - 65,1760 (1 ounce = 31.1035 WMG = 2027,2017 WMZ)
Tất cả các bid: 94 với số tiền 3055,22 WMG;
42 với số tiền  82853,77 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMG
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMG/WMZ)
0,50 24,48 5h,   -24,88%  48,9600
0,99 48,50 11h,   -24,83%  48,9899
1,01 49,49 13h,   -24,82%  49,0000
0,89 44,31 15h,   -23,61%  49,7865
0,90 44,82 15h,   -23,59%  49,8000
1,18 58,79 15h,   -23,56%  49,8220
0,80 39,87 15h,   -23,53%  49,8375
0,85 42,37 15h,   -23,52%  49,8471
4,00 199,40 15h,   -23,51%  49,8500
2,53 126,24 171h,   -23,44%  49,8972
11,00 554,18 18h,   -22,70%  50,3800
172,45 8 704,16 227h,   -22,56%  50,4735
14,52 733,26 11h,   -22,52%  50,5000
1,57 80,40 252h,   -21,43%  51,2102
0,67 34,52 316h,   -20,95%  51,5224
0,01 0,52 113h,   -20,22%  52,0000
31,68 1 647,36 23h,   -20,22%  52,0000
0,96 50,06 417h,   -19,99%  52,1458
7,04 380,00 1249h,   -17,18%  53,9773
0,46 24,84 35h,   -17,15%  54,0000
52,34 2 850,96 2h,   -16,43%  54,4700
262,00 14 272,06 227h,   -16,42%  54,4735
1,25 70,00 1063h,   -14,08%  56,0000
5,28 295,68 919h,   -14,08%  56,0000
0,76 42,94 803h,   -13,31%  56,5000
0,35 20,25 171h,   -11,23%  57,8571
1,00 59,00 1667h,   -9,48%  59,0000
3,36 199,00 1667h,   -9,13%  59,2262
21,84 1 306,04 327h,   -8,25%  59,8004
0,13 7,78 219h,   -8,18%  59,8462
0,30 17,96 2461h,   -8,15%  59,8667
1,00 59,98 785h,   -7,97%  59,9800
10,84 650,30 759h,   -7,96%  59,9908
2,00 120,00 3013h,   -7,94%  60,0000
0,04 2,40 1330h,   -7,94%  60,0000
1,25 75,00 35h,   -7,94%  60,0000
0,26 15,63 219h,   -7,76%  60,1154
2,00 120,50 1667h,   -7,56%  60,2500
0,38 22,93 1922h,   -7,42%  60,3421
1,00 60,35 631h,   -7,40%  60,3500
3,00 181,14 1667h,   -7,36%  60,3800
144,00 8 782,56 274h,   -6,42%  60,9900
0,40 24,70 2461h,   -5,26%  61,7500
536,32 33 207,16 10h,   -5,00%  61,9168
3,47 216,25 877h,   -4,38%  62,3199
0,30 18,75 2858h,   -4,11%  62,5000
0,05 3,13 877h,   -3,95%  62,6000
0,05 3,13 877h,   -3,95%  62,6000
0,30 19,01 2858h,   -2,78%  63,3667
0,20 12,80 14511h,   -1,80%  64,0000
Tỷ giá
(WMG/WMZ)
Cần số tiền
WMG
Hiện có
WMZ
47,0000  -27,89%,   11h 0,01 0,47
46,6258  -28,46%,   13h 1,63 76,00
46,0000  -29,42%,   46h 2,00 92,00
45,3515  -30,42%,   55h 4,41 200,00
45,0692  -30,85%,   55h 4,48 201,91
45,0000  -30,96%,   678h 0,03 1,35
45,0000  -30,96%,   158h 1,00 45,00
45,0000  -30,96%,   138h 1,00 45,00
44,1306  -32,29%,   91h 22,66 1 000,00
44,0986  -32,34%,   223h 60,73 2 678,11
44,0905  -32,35%,   8438h 19,01 838,16
43,2500  -33,64%,   18h 0,08 3,46
42,3404  -35,04%,   11h 6,61 279,87
42,0000  -35,56%,   3556h 0,01 0,42
40,0000  -38,63%,   9750h 0,01 0,40
39,9360  -38,73%,   9750h 1,25 49,92
38,6939  -40,63%,   1179h 0,49 18,96
37,7358  -42,10%,   1179h 1,06 40,00
37,5000  -42,46%,   3111h 0,06 2,25
37,0000  -43,23%,   9750h 0,01 0,37
34,4444  -47,15%,   13035h 0,09 3,10
34,0186  -47,81%,   217h 117,23 3 988,00
34,0085  -47,82%,   9750h 23,66 804,64
29,0000  -55,51%,   42h 0,01 0,29
28,5000  -56,27%,   9750h 0,02 0,57
27,0000  -58,57%,   9750h 0,02 0,54
27,0000  -58,57%,   105h 0,01 0,27
25,0000  -61,64%,   9750h 0,01 0,25
15,0294  -76,94%,   351h 158,08 2 375,85
14,9999  -76,99%,   1060h 666,67 10 000,00
12,0000  -81,59%,   17170h 0,01 0,12
12,0000  -81,59%,   9750h 0,01 0,12
10,7130  -83,56%,   19h 9,65 103,38
10,0000  -84,66%,   9750h 0,01 0,10
9,0909  -86,05%,   1060h 1 100,00 10 000,00
9,0500  -86,11%,   841h 5 524,87 50 000,00
6,8000  -89,57%,   9750h 0,10 0,68
6,6667  -89,77%,   14812h 0,03 0,20
6,6667  -89,77%,   963h 0,15 1,00
6,0000  -90,79%,   14764h 0,08 0,48
5,3333  -91,82%,   16215h 0,09 0,48
5,0000  -92,33%,   459h 0,01 0,05
.
.
.
.
.
.
.
.

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.