Đăng ký
27,8719
1,0025
76,6044
0,0802
1,0717
2,8513
1,7599
0,1312


Tỷ giá tham khảo (**) - 63,0830 (1 ounce = 31.1035 WMG = 1962,1021 WMZ)
Tất cả các bid: 81 với số tiền 4303,02 WMG;
60 với số tiền  87633,68 WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMG
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá
(WMG/WMZ)
50,00 2 830,00 31h,   -10,28%  56,6000
1,30 73,83 681h,   -9,97%  56,7923
1,25 71,00 969h,   -9,96%  56,8000
0,82 46,74 149h,   -9,64%  57,0000
1,15 66,24 969h,   -8,69%  57,6000
1,25 72,00 970h,   -8,69%  57,6000
0,50 28,98 1515h,   -8,12%  57,9600
0,99 57,40 1605h,   -8,09%  57,9798
1,25 72,49 72h,   -8,07%  57,9920
0,20 11,60 2302h,   -8,06%  58,0000
1,25 72,50 1654h,   -8,06%  58,0000
0,75 43,50 74h,   -8,06%  58,0000
1,22 71,67 4360h,   -6,88%  58,7459
1,00 58,75 148h,   -6,87%  58,7500
57,49 3 391,91 75h,   -6,47%  59,0000
6,87 406,77 5963h,   -6,14%  59,2096
3,88 229,77 6006h,   -6,13%  59,2191
1,66 98,32 4463h,   -6,11%  59,2289
1,00 59,70 969h,   -5,36%  59,7000
0,67 40,05 8570h,   -5,24%  59,7761
1,00 59,90 304h,   -5,05%  59,9000
1,25 74,99 1390h,   -4,90%  59,9920
0,20 12,00 6250h,   -4,89%  60,0000
0,88 52,80 6726h,   -4,89%  60,0000
0,03 1,80 2453h,   -4,89%  60,0000
1,26 75,60 2695h,   -4,89%  60,0000
0,18 10,84 178h,   -4,53%  60,2222
0,58 35,04 1489h,   -4,23%  60,4138
0,07 4,30 8714h,   -2,62%  61,4286
3,54 219,48 1297h,   -1,72%  62,0000
4,13 256,06 1297h,   -1,72%  62,0000
0,10 6,22 8533h,   -1,40%  62,2000
4,36 273,79 8904h,   -0,46%  62,7959
10,60 666,85 29h,   -0,27%  62,9104
1,50 94,37 5817h,   -0,27%  62,9133
33,01 2 079,63 7220h,   -0,13%  63,0000
3,54 224,44 50h,   +0,50%  63,4011
1,00 63,50 6762h,   +0,66%  63,5000
0,20 12,80 6250h,   +1,45%  64,0000
259,03 16 667,18 25h,   +2,00%  64,3447
1,00 64,35 6762h,   +2,01%  64,3500
2,65 171,27 4231h,   +2,45%  64,6302
309,84 20 139,60 29h,   +3,04%  65,0000
0,73 47,89 1591h,   +3,99%  65,6027
0,18 11,92 178h,   +4,98%  66,2222
100,00 6 700,00 9031h,   +6,21%  67,0000
1,00 68,00 1489h,   +7,79%  68,0000
12,37 847,39 7994h,   +8,59%  68,5036
0,40 27,50 1489h,   +8,98%  68,7500
70,00 4 890,00 1489h,   +10,74%  69,8571
Tỷ giá
(WMG/WMZ)
Cần số tiền
WMG
Hiện có
WMZ
55,9082  -11,37%,   5h 0,98 54,79
55,9000  -11,39%,   7h 1,00 55,90
55,8898  -11,40%,   29h 8,62 481,77
55,0000  -12,81%,   25h 2,00 110,00
54,5000  -13,61%,   74h 0,02 1,09
54,3000  -13,92%,   7h 1,00 54,30
54,2687  -13,97%,   21h 41,65 2 260,29
54,2560  -13,99%,   148h 1,25 67,82
54,0000  -14,40%,   28h 2,00 108,00
53,8551  -14,63%,   14h 367,54 19 793,85
53,7500  -14,79%,   178h 0,20 10,75
53,5556  -15,10%,   957h 0,09 4,82
53,4773  -15,23%,   726h 0,44 23,53
53,0500  -15,90%,   178h 0,20 10,61
52,9000  -16,14%,   579h 1,00 52,90
52,2700  -17,14%,   2461h 1,00 52,27
51,9463  -17,65%,   2267h 2,98 154,80
51,2537  -18,75%,   3575h 18,01 923,08
51,0204  -19,12%,   4200h 19,60 1 000,00
50,8516  -19,39%,   4915h 1,28 65,09
50,0000  -20,74%,   8194h 100,00 5 000,00
50,0000  -20,74%,   7874h 0,02 1,00
50,0000  -20,74%,   7488h 0,02 1,00
50,0000  -20,74%,   3222h 0,20 10,00
50,0000  -20,74%,   173h 0,25 12,50
50,0000  -20,74%,   1489h 0,05 2,50
50,0000  -20,74%,   1489h 0,02 1,00
50,0000  -20,74%,   1489h 0,05 2,50
50,0000  -20,74%,   12h 0,01 0,50
49,6000  -21,37%,   1489h 25,00 1 240,00
48,1250  -23,71%,   7226h 0,08 3,85
48,0000  -23,91%,   468h 0,01 0,48
47,8000  -24,23%,   5953h 1,15 54,97
46,2857  -26,63%,   1489h 0,35 16,20
46,0000  -27,08%,   1471h 0,01 0,46
45,8115  -27,38%,   5795h 1,22 55,89
44,7275  -29,10%,   32h 37,80 1 690,70
44,0905  -30,11%,   177h 19,01 838,16
41,2174  -34,66%,   1078h 0,46 18,96
40,0000  -36,59%,   1078h 1,00 40,00
40,0000  -36,59%,   1489h 0,01 0,40
39,9360  -36,69%,   1489h 1,25 49,92
38,8000  -38,49%,   5356h 0,05 1,94
37,0000  -41,35%,   1489h 0,01 0,37
36,3333  -42,40%,   342h 0,03 1,09
34,4444  -45,40%,   4774h 0,09 3,10
34,0085  -46,09%,   1489h 23,66 804,64
29,8814  -52,63%,   7h 14,75 440,75
28,5000  -54,82%,   1489h 0,02 0,57
27,0000  -57,20%,   1489h 0,02 0,54

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.