Đăng ký
1,0002
39,8258
1,0875
0,0715
39,8178
460,15
0,0715
2,1855


Tỷ giá tham khảo (**) - 0,0716 (1 LTC = 1000 WML = 71,5789 WMZ)
Tất cả các bid: 116 với số tiền 49536,52 WMZ;
305 với số tiền  3005020,07 WML
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WML
Tỷ giá
(WML/WMZ)
10,00 118,80 1h,   +17,63%  0,0842
25,74 306,07 8m,   +17,49%  0,0841
131,89 1 570,12 2h,   +17,35%  0,0840
125,73 1 498,06 2h,   +17,21%  0,0839
14,21 170,18 8m,   +16,65%  0,0835
106,90 1 281,78 1h,   +16,51%  0,0834
20,00 240,00 3h,   +16,38%  0,0833
468,01 5 624,92 1m,   +16,24%  0,0832
1 138,04 13 678,11 2m,   +16,24%  0,0832
2 775,59 33 360,46 2m,   +16,24%  0,0832
3 877,57 46 773,19 9m,   +15,82%  0,0829
15,95 195,05 36h,   +14,28%  0,0818
72,51 889,62 2m,   +13,86%  0,0815
14,16 175,02 6h,   +13,02%  0,0809
8,05 100,00 109h,   +12,46%  0,0805
100,00 1 249,79 1m,   +11,76%  0,0800
16,00 200,00 52h,   +11,76%  0,0800
851,90 10 662,08 1m,   +11,63%  0,0799
534,39 6 713,45 121h,   +11,21%  0,0796
0,78 9,81 265h,   +11,07%  0,0795
36,95 464,80 1h,   +11,07%  0,0795
95,60 1 204,04 164h,   +10,93%  0,0794
2,53 32,01 288h,   +10,37%  0,0790
3,12 39,48 615h,   +10,37%  0,0790
2 073,34 26 244,82 763h,   +10,37%  0,0790
500,00 6 329,12 14h,   +10,37%  0,0790
0,99 12,67 1h,   +9,11%  0,0781
7 792,30 99 773,37 6m,   +9,11%  0,0781
9 746,94 125 277,42 6m,   +8,69%  0,0778
15,74 204,42 109h,   +7,57%  0,0770
1,00 13,00 460h,   +7,43%  0,0769
251,64 3 306,71 27h,   +6,32%  0,0761
15,20 200,00 979h,   +6,18%  0,0760
15,00 200,00 284h,   +4,78%  0,0750
29,40 400,55 273h,   +2,54%  0,0734
50,00 688,00 1087h,   +1,57%  0,0727
180,00 2 500,00 988h,   +0,59%  0,0720
0,53 7,41 1982h,   -0,11%  0,0715
83,77 1 176,56 1h,   -0,53%  0,0712
52,00 731,00 196h,   -0,67%  0,0711
304,00 4 275,00 196h,   -0,67%  0,0711
1 353,34 19 061,13 440h,   -0,81%  0,0710
190,00 2 676,06 988h,   -0,81%  0,0710
2,57 36,45 656h,   -1,51%  0,0705
70,00 998,58 36h,   -2,07%  0,0701
10,00 142,66 2342h,   -2,07%  0,0701
35,00 500,00 2473h,   -2,21%  0,0700
490,00 7 000,00 2244h,   -2,21%  0,0700
100,00 1 430,00 355h,   -2,35%  0,0699
21,24 307,24 585h,   -3,46%  0,0691
Tỷ giá
(WML/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WML
0,0856  +19,59%,   16m 5,14 60,07
0,0860  +20,15%,   1m 25,12 292,00
0,0861  +20,29%,   1m 17,00 197,48
0,0862  +20,43%,   45m 11,20 130,00
0,0862  +20,43%,   1h 74,68 866,16
0,0865  +20,85%,   26h 0,48 5,55
0,0872  +21,82%,   1h 19,19 220,00
0,0877  +22,52%,   1m 157,56 1 796,57
0,0878  +22,66%,   1m 175,58 2 000,00
0,0883  +23,36%,   14h 83,49 945,50
0,0890  +24,34%,   1h 10,68 120,00
0,0890  +24,34%,   109h 8,90 100,00
0,0894  +24,90%,   1m 360,99 4 038,70
0,0894  +24,90%,   2m 4 071,45 45 541,84
0,0894  +24,90%,   2m 1 396,96 15 625,88
0,0897  +25,32%,   109h 8,97 100,00
0,0899  +25,60%,   85h 137,50 1 530,00
0,0900  +25,74%,   470h 22,49 250,00
0,0900  +25,74%,   451h 18,00 200,00
0,0902  +26,01%,   109h 9,02 100,00
0,0905  +26,43%,   461h 9,96 110,00
0,0906  +26,57%,   29m 2,72 30,02
0,0909  +26,99%,   109h 18,18 200,00
0,0910  +27,13%,   5h 182,00 2 000,00
0,0911  +27,27%,   493h 1,44 15,81
0,0911  +27,27%,   504h 319,00 3 500,00
0,0914  +27,69%,   292h 10,28 112,53
0,0914  +27,69%,   480h 2 721,85 29 779,48
0,0914  +27,69%,   5h 182,80 2 000,00
0,0915  +27,83%,   496h 22,87 250,00
0,0917  +28,11%,   519h 1 573,26 17 156,55
0,0917  +28,11%,   5m 534,78 5 831,79
0,0918  +28,25%,   6m 5 165,82 56 291,89
0,0919  +28,39%,   174h 330,84 3 600,00
0,0920  +28,53%,   537h 230,00 2 500,00
0,0924  +29,09%,   719h 27,54 298,11
0,0925  +29,23%,   496h 23,12 250,00
0,0930  +29,93%,   5h 186,00 2 000,00
0,0935  +30,63%,   656h 495,32 5 297,49
0,0935  +30,63%,   578h 225,53 2 412,00
0,0935  +30,63%,   578h 195,33 2 089,00
0,0938  +31,04%,   971h 329,00 3 509,00
0,0957  +33,70%,   2474h 7,97 83,32
0,0957  +33,70%,   461h 11,48 120,00
0,0960  +34,12%,   4h 4 726,83 49 238,41
0,0960  +34,12%,   45h 2 324,15 24 209,84
0,0961  +34,26%,   2474h 1,97 20,51
0,0980  +36,91%,   2575h 6,25 63,76
0,0985  +37,61%,   2649h 16,75 170,00
0,1000  +39,71%,   1h 100,34 1 003,90

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.