Đăng ký
Thống kê 03.12.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 14 506,82 11 794,05 1,2300 0,8130
WME->WMZ 169,41 207,13 0,8179 1,2227
WMZ->WMG 76,57 1,38 55,4855 0,0180
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 9 934,61 213,70 46,4886 0,0215
WMX->WMZ 230,56 10 644,56 0,0217 46,1683
WMK->WMZ 32 860,65 85,34 385,0557 0,0026
WMZ->WMK 1 206,11 457 922,66 0,0026 379,6691
WMZ->WMH 102,93 388,63 0,2649 3,7757
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 972,58 11 507,80 0,0845 11,8322
WML->WMZ 10 246,25 857,41 11,9502 0,0837
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 203,95 500,61 0,4074 2,4546
WMZ->WMT 15 497,71 13 101,84 1,1829 0,8454
WMT->WMZ 32 871,12 38 634,63 0,8508 1,1753
Thống kê 02.12.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 15 930,11 12 953,17 1,2298 0,8131
WME->WMZ 242,57 295,90 0,8198 1,2199
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 2,00 109,04 0,0183 54,5200
WMZ->WMX 30 813,38 670,06 45,9860 0,0217
WMX->WMZ 204,21 9 306,03 0,0219 45,5709
WMK->WMZ 62 985,48 163,52 385,1852 0,0026
WMZ->WMK 1 178,01 447 832,64 0,0026 380,1603
WMZ->WMH 4,61 17,73 0,2600 3,8460
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 2 165,30 25 705,19 0,0842 11,8714
WML->WMZ 4 508,00 375,40 12,0085 0,0833
WMZ->WMF 759,48 309,56 2,4534 0,4076
WMF->WMZ 4,74 11,56 0,4100 2,4388
WMZ->WMT 17 523,49 14 815,39 1,1828 0,8455
WMT->WMZ 31 233,94 36 725,53 0,8505 1,1758
Thống kê 01.12.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 11 016,94 8 953,05 1,2305 0,8127
WME->WMZ 21 033,76 25 600,72 0,8216 1,2171
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,38 20,72 0,0183 54,5263
WMZ->WMX 59 630,61 1 309,58 45,5341 0,0220
WMX->WMZ 654,62 29 420,93 0,0223 44,9435
WMK->WMZ 60 578,82 157,42 384,8229 0,0026
WMZ->WMK 1 209,97 459 606,31 0,0026 379,8493
WMZ->WMH 10,66 41,99 0,2539 3,9390
WMH->WMZ 855,86 220,82 3,8758 0,2580
WMZ->WML 1 289,52 15 559,98 0,0829 12,0665
WML->WMZ 34 786,73 2 884,78 12,0587 0,0829
WMZ->WMF 351,02 145,39 2,4143 0,4142
WMF->WMZ 76,90 187,68 0,4097 2,4406
WMZ->WMT 218 037,51 184 540,88 1,1815 0,8464
WMT->WMZ 43 030,14 50 724,43 0,8483 1,1788