Đăng ký
Thống kê 06.08.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 677,63 815,95 0,8305 1,2041
WMY->WMZ 1 414 500,00 132,17 10702,1260 0,0001
WMZ->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 967,26 409,25 2,3635 0,4231
WMZ->WMB 153,28 360,04 0,4257 2,3489
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 37 590,38 922,27 40,7585 0,0245
WMX->WMZ 99,29 4 014,42 0,0247 40,4313
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 394,28 2 731,09 0,1444 6,9268
WML->WMZ 2 144,78 307,06 6,9849 0,1432
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 3 952,44 282 048,58 0,0140 71,3606
WMP->WMZ 147 024,82 2 035,05 72,2463 0,0138
WME->WMP 45,78 3 942,88 0,0116 86,1267
WMP->WME 3 869,04 44,88 86,2086 0,0116
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 18 294,47 6,37 2871,9733 0,0003
WMX->WMP 10,54 29 915,07 0,0004 2838,2419
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMP 86,96 871,56 0,0998 10,0225
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 05.08.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 9 034,50 7 477,14 1,2083 0,8276
WME->WMZ 6 377,22 7 722,47 0,8258 1,2109
WMY->WMZ 28 053 370,55 2 640,47 10624,3853 0,0001
WMZ->WMY 1 228,96 12 915 213,53 0,0001 10509,0593
WMY->WME 2 000,00 0,14 14285,7143 0,0001
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 15 602,35 6 617,04 2,3579 0,4241
WMZ->WMB 3 177,69 7 427,48 0,4278 2,3374
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 30,38 83,71 0,3629 2,7554
WMZ->WMG 68,00 1,14 59,6491 0,0168
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 470 180,32 11 761,74 39,9754 0,0250
WMX->WMZ 41 885,90 1 588 493,80 0,0264 37,9243
WMK->WMZ 194 444,44 473,10 411,0007 0,0024
WMZ->WMK 433,51 172 785,18 0,0025 398,5725
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 25,44 566 358,66 0,0000 22262,5259
WMZ->WMH 6 075,39 11 007,07 0,5520 1,8117
WMH->WMZ 1 878,42 1 009,81 1,8602 0,5376
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 5 277,26 37 066,26 0,1424 7,0238
WML->WMZ 44 334,95 6 134,94 7,2266 0,1384
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 6 241,65 21,63 288,5645 0,0035
WMX->WML 0,25 68,30 0,0037 273,2000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 56 175,79 4 013 867,40 0,0140 71,4519
WMP->WMZ 1 375 814,95 19 086,99 72,0813 0,0139
WME->WMP 324,49 27 642,80 0,0117 85,1884
WMP->WME 28 810,08 334,02 86,2526 0,0116
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 5 000,00 163,04 30,6673 0,0326
WMB->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 50 639,22 18,20 2782,3747 0,0004
WMX->WMP 428,78 1 158 135,64 0,0004 2701,0020
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 2,31 99,20 0,0233 42,9437
WMP->WML 17 732,38 1 732,36 10,2360 0,0977
WML->WMP 947,52 9 246,82 0,1025 9,7590
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 04.08.2021
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 2 713,86 2 252,58 1,2048 0,8300
WME->WMZ 1 057,46 1 267,63 0,8342 1,1987
WMY->WMZ 20 941 124,69 1 964,22 10661,2929 0,0001
WMZ->WMY 621,97 6 528 467,44 0,0001 10496,4346
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 15 854,00 6 772,33 2,3410 0,4272
WMZ->WMB 3 029,14 7 076,08 0,4281 2,3360
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 37,17 99,90 0,3721 2,6877
WMZ->WMG 126,02 2,12 59,4434 0,0168
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 205 139,15 5 280,26 38,8502 0,0257
WMX->WMZ 8 451,00 322 766,02 0,0262 38,1926
WMK->WMZ 78 318,01 190,66 410,7732 0,0024
WMZ->WMK 1 572,86 626 711,93 0,0025 398,4537
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 885,71 1 606,67 0,5513 1,8140
WMH->WMZ 1 706,83 925,24 1,8447 0,5421
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 11 881,60 84 606,89 0,1404 7,1208
WML->WMZ 71 581,32 9 759,10 7,3348 0,1363
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 919,34 3,33 276,0781 0,0036
WMX->WML 6,97 1 888,31 0,0037 270,9197
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMP 44 234,73 3 156 893,66 0,0140 71,3669
WMP->WMZ 1 563 405,94 21 664,32 72,1650 0,0139
WME->WMP 560,44 47 314,80 0,0118 84,4244
WMP->WME 11 559,31 133,70 86,4571 0,0116
WMP->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMB 1 403,41 46,02 30,4957 0,0328
WMB->WMP 103,63 3 120,92 0,0332 30,1160
WMP->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMX 508 761,51 185,45 2743,3891 0,0004
WMX->WMP 79,98 217 750,02 0,0004 2722,5559
WMP->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMP 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMP->WML 11 404,91 1 131,55 10,0790 0,0992
WML->WMP 2 375,32 23 351,34 0,1017 9,8308
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000