Đăng ký
Thống kê 29.01.2022
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMZ 511 814,70 46,70 10959,6296 0,0001
WMZ->WMY 83,62 912 698,47 0,0001 10914,8346
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 200,06 83,60 2,3931 0,4179
WMZ->WMB 86,44 205,77 0,4201 2,3805
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 30 524,20 764,20 39,9427 0,0250
WMX->WMZ 841,23 33 556,67 0,0251 39,8900
WMK->WMZ 63 500,00 160,76 394,9988 0,0025
WMZ->WMK 160,99 59 295,82 0,0027 368,3199
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 3,26 10,63 0,3067 3,2607
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 591,73 5 102,73 0,1160 8,6234
WML->WMZ 11 587,05 1 314,83 8,8126 0,1135
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 28.01.2022
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 4 619,02 4 099,08 1,1268 0,8874
WME->WMZ 20 962,76 23 554,03 0,8900 1,1236
WMY->WMZ 8 421 399,11 768,43 10959,2274 0,0001
WMZ->WMY 385,40 4 208 048,56 0,0001 10918,6522
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 6 514,91 2 715,63 2,3990 0,4168
WMZ->WMB 3 088,05 7 367,03 0,4192 2,3857
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 1,74 0,03 58,0000 0,0172
WMG->WMZ 21,02 1 172,10 0,0179 55,7612
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 152 147,66 3 894,75 39,0648 0,0256
WMX->WMZ 14 505,30 562 761,31 0,0258 38,7969
WMK->WMZ 111 248,26 275,51 403,7903 0,0025
WMZ->WMK 3 137,44 1 262 588,76 0,0025 402,4264
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMV 2 815,81 61 815 845,50 0,0000 21953,1309
WMZ->WMH 123,16 392,82 0,3135 3,1895
WMH->WMZ 2 460,88 739,40 3,3282 0,3005
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 448,55 3,35 133,8955 0,0075
WMX->WMH 3,25 432,34 0,0075 133,0277
WMZ->WML 4 766,78 41 849,06 0,1139 8,7793
WML->WMZ 47 256,20 5 285,63 8,9405 0,1119
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 668,02 1,92 347,9271 0,0029
WMX->WML 2,61 895,25 0,0029 343,0077
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 273,00 705,47 0,3870 2,5841
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Thống kê 27.01.2022
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 3 325,74 2 951,51 1,1268 0,8875
WME->WMZ 10 973,87 12 348,39 0,8887 1,1253
WMY->WMZ 14 632 854,38 1 335,11 10960,0365 0,0001
WMZ->WMY 835,63 9 113 032,92 0,0001 10905,5837
WMY->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMZ 10 679,51 4 460,14 2,3944 0,4176
WMZ->WMB 3 999,31 9 554,40 0,4186 2,3890
WMB->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMB 20,00 53,05 0,3770 2,6525
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 8,67 488,89 0,0177 56,3887
WME->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 44 200,69 1 146,05 38,5679 0,0259
WMX->WMZ 14 609,46 560 312,43 0,0261 38,3527
WMK->WMZ 1 209,59 2,89 418,5433 0,0024
WMZ->WMK 1 997,11 763 318,27 0,0026 382,2114
WMK->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMB->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMV->WMZ 7 471,01 0,33 22639,4242 0,0000
WMZ->WMV 764,43 16 786 732,99 0,0000 21959,8040
WMZ->WMH 684,40 2 105,70 0,3250 3,0767
WMH->WMZ 2 877,14 870,93 3,3035 0,3027
WMB->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 7 401,29 64 574,33 0,1146 8,7247
WML->WMZ 88 313,49 10 022,56 8,8115 0,1135
WMB->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMB 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMK->WMY 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMY->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000