Đăng ký
Thống kê 31.01.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1 376,92 1 130,58 1,2179 0,8211
WME->WMZ 394,06 476,23 0,8275 1,2085
WMY->WMZ 2 560 308,54 223,29 11466,2929 0,0001
WMZ->WMY 230,43 2 619 361,64 0,0001 11367,2770
WMB->WMZ 7 768,57 3 386,52 2,2940 0,4359
WMZ->WMB 3 300,09 7 494,59 0,4403 2,2710
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 13 140,14 516,95 25,4186 0,0393
WMX->WMZ 3 080,38 77 444,02 0,0398 25,1411
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 1 533,25 616 867,07 0,0025 402,3265
WMZ->WMH 113,48 756,64 0,1500 6,6676
WMH->WMZ 533,60 77,39 6,8949 0,1450
WMZ->WML 6 375,23 61 163,32 0,1042 9,5939
WML->WMZ 80 416,42 8 330,49 9,6533 0,1036
WMZ->WMF 0,36 0,19 1,8947 0,5278
WMF->WMZ 343,82 588,80 0,5839 1,7125
WMZ->WMT 34 158,60 30 967,91 1,1030 0,9066
WMT->WMZ 101 466,06 111 846,20 0,9072 1,1023
Thống kê 30.01.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 285,95 233,80 1,2231 0,8176
WME->WMZ 477,52 581,18 0,8216 1,2171
WMY->WMZ 7 768 601,98 681,49 11399,4365 0,0001
WMZ->WMY 191,91 2 187 120,12 0,0001 11396,5928
WMB->WMZ 9 866,29 4 338,88 2,2739 0,4398
WMZ->WMB 1 578,40 3 563,92 0,4429 2,2579
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 3 822,72 147,24 25,9625 0,0385
WMX->WMZ 1 790,57 45 943,51 0,0390 25,6586
WMK->WMZ 38 688,88 94,36 410,0136 0,0024
WMZ->WMK 278,68 112 443,85 0,0025 403,4873
WMZ->WMH 241,24 1 645,74 0,1466 6,8220
WMH->WMZ 10 006,03 1 444,14 6,9287 0,1443
WMZ->WML 2 185,09 20 914,29 0,1045 9,5714
WML->WMZ 200 179,84 21 128,06 9,4746 0,1055
WMZ->WMF 132,02 73,55 1,7950 0,5571
WMF->WMZ 94,47 162,36 0,5819 1,7186
WMZ->WMT 60 626,30 54 684,05 1,1087 0,9020
WMT->WMZ 66 583,93 73 634,45 0,9042 1,1059
Thống kê 29.01.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 1 072,33 872,20 1,2295 0,8134
WME->WMZ 3 236,64 3 928,29 0,8239 1,2137
WMY->WMZ 5 303 305,78 465,70 11387,8157 0,0001
WMZ->WMY 474,57 5 361 505,97 0,0001 11297,6083
WMB->WMZ 9 201,89 4 052,50 2,2707 0,4404
WMZ->WMB 5 512,34 12 415,93 0,4440 2,2524
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 64 880,73 2 509,52 25,8538 0,0387
WMX->WMZ 4 849,14 123 576,27 0,0392 25,4842
WMK->WMZ 2 249,09 5,47 411,1682 0,0024
WMZ->WMK 209,44 84 221,80 0,0025 402,1285
WMZ->WMH 399,22 2 643,41 0,1510 6,6214
WMH->WMZ 32,10 4,77 6,7296 0,1486
WMZ->WML 10 024,84 96 620,05 0,1038 9,6381
WML->WMZ 19 156,30 2 014,81 9,5077 0,1052
WMZ->WMF 1 328,30 746,99 1,7782 0,5624
WMF->WMZ 38,92 66,00 0,5897 1,6958
WMZ->WMT 34 460,49 31 033,71 1,1104 0,9006
WMT->WMZ 101 789,51 112 766,11 0,9027 1,1078