Đăng ký
Thống kê 31.05.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 5 898,67 4 504,69 1,3095 0,7637
WME->WMZ 1 831,22 2 371,51 0,7722 1,2950
WMY->WMZ 2 739 982,51 208,68 13130,0676 0,0001
WMZ->WMY 200,50 2 597 532,49 0,0001 12955,2743
WMB->WMZ 2 149,58 966,26 2,2246 0,4495
WMZ->WMB 1 422,55 3 147,29 0,4520 2,2124
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,09 5,38 0,0167 59,7778
WMZ->WMX 16 915,93 480,75 35,1865 0,0284
WMX->WMZ 3 542,70 124 107,26 0,0285 35,0318
WMK->WMZ 7 659,01 22,33 342,9919 0,0029
WMZ->WMK 160,63 53 611,67 0,0030 333,7588
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 334,75 47,57 7,0370 0,1421
WMZ->WML 1 249,89 10 722,26 0,1166 8,5786
WML->WMZ 34 872,75 4 026,70 8,6604 0,1155
WMZ->WMF 42,38 17,51 2,4203 0,4132
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 174 212,68 135 981,85 1,2811 0,7806
WMT->WMZ 58 718,97 75 120,20 0,7817 1,2793
Thống kê 30.05.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 2 882,27 2 192,14 1,3148 0,7606
WME->WMZ 10 005,57 13 023,19 0,7683 1,3016
WMY->WMZ 1 232 626,62 94,02 13110,2597 0,0001
WMZ->WMY 80,89 1 049 750,39 0,0001 12977,5051
WMB->WMZ 4 767,03 2 151,79 2,2154 0,4514
WMZ->WMB 2 947,83 6 493,96 0,4539 2,2030
WMZ->WMG 19,45 0,32 60,7813 0,0165
WMG->WMZ 2,00 119,62 0,0167 59,8100
WMZ->WMX 589 553,37 16 063,10 36,7023 0,0272
WMX->WMZ 2 722,22 97 943,37 0,0278 35,9792
WMK->WMZ 6 498,46 19,81 328,0394 0,0030
WMZ->WMK 104,49 34 470,58 0,0030 329,8936
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 410,72 58,54 7,0161 0,1425
WMZ->WML 7 800,20 66 057,78 0,1181 8,4687
WML->WMZ 18 578,50 2 162,42 8,5915 0,1164
WMZ->WMF 767,83 315,78 2,4315 0,4113
WMF->WMZ 680,68 1 576,47 0,4318 2,3160
WMZ->WMT 396 903,30 310 051,01 1,2801 0,7812
WMT->WMZ 110 196,25 140 956,98 0,7818 1,2791
Thống kê 29.05.2023
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 198,10 150,15 1,3193 0,7580
WME->WMZ 3 351,88 4 386,36 0,7642 1,3086
WMY->WMZ 1 539 341,44 117,16 13138,7969 0,0001
WMZ->WMY 33,57 433 823,49 0,0001 12922,9517
WMB->WMZ 8 753,66 3 945,08 2,2189 0,4507
WMZ->WMB 4 728,63 10 418,86 0,4539 2,2034
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 65 774,13 1 814,16 36,2560 0,0276
WMX->WMZ 471,89 16 895,44 0,0279 35,8038
WMK->WMZ 5 004,37 14,02 356,9451 0,0028
WMZ->WMK 61,64 20 801,18 0,0030 337,4624
WMZ->WMH 207,43 1 349,84 0,1537 6,5074
WMH->WMZ 685,48 101,57 6,7488 0,1482
WMZ->WML 2 089,40 17 837,25 0,1171 8,5370
WML->WMZ 40 600,89 4 711,50 8,6174 0,1160
WMZ->WMF 1 010,34 424,89 2,3779 0,4205
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 139 132,77 108 337,75 1,2843 0,7787
WMT->WMZ 84 419,68 108 066,20 0,7812 1,2801