Đăng ký
23,3315
60,7552
2,5795
0,0601
1,0164
10945,32
57,0628
0,1336


Tỷ giá tham khảo (**) - 60,7552
Tất cả các bid: 3355 với số tiền 325062,48 WMZ;
4418 với số tiền  44809279,27 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
700,00 40 320,00 6h,   -5,19%  57,6000
61,00 3 516,00 8h,   -5,13%  57,6393
700,00 40 347,51 7h,   -5,13%  57,6393
500,00 28 940,00 7h,   -4,73%  57,8800
455,00 26 335,40 7h,   -4,73%  57,8800
150,00 8 682,00 7h,   -4,73%  57,8800
700,00 40 522,00 7h,   -4,72%  57,8886
300,00 17 367,00 7h,   -4,72%  57,8900
700,00 40 530,00 8h,   -4,70%  57,9000
600,00 34 740,00 7h,   -4,70%  57,9000
400,00 23 160,00 7h,   -4,70%  57,9000
300,00 17 370,00 7h,   -4,70%  57,9000
211,00 12 216,90 6h,   -4,70%  57,9000
500,00 29 000,00 11h,   -4,53%  58,0000
200,00 11 600,00 10h,   -4,53%  58,0000
172,00 10 000,00 11h,   -4,31%  58,1395
650,00 37 830,00 15h,   -4,21%  58,2000
100,00 5 820,00 11h,   -4,21%  58,2000
200,00 11 640,00 11h,   -4,21%  58,2000
100,00 5 825,00 9h,   -4,12%  58,2500
200,00 11 660,00 10h,   -4,04%  58,3000
700,00 40 810,00 10h,   -4,04%  58,3000
102,75 6 000,00 12h,   -3,89%  58,3942
256,85 15 000,00 40h,   -3,88%  58,3998
100,00 5 840,00 3h,   -3,88%  58,4000
190,00 11 096,00 3h,   -3,88%  58,4000
200,00 11 680,00 3h,   -3,88%  58,4000
250,00 14 600,00 3h,   -3,88%  58,4000
350,00 20 440,00 3h,   -3,88%  58,4000
450,00 26 280,00 3h,   -3,88%  58,4000
400,00 23 360,00 3h,   -3,88%  58,4000
300,00 17 520,00 3h,   -3,88%  58,4000
30,00 1 755,00 10h,   -3,71%  58,5000
256,41 15 000,00 135h,   -3,71%  58,5001
200,00 11 708,00 43h,   -3,65%  58,5400
200,00 11 708,00 5h,   -3,65%  58,5400
15,00 878,25 13h,   -3,63%  58,5500
50,00 2 928,00 8h,   -3,61%  58,5600
25,00 1 464,00 10h,   -3,61%  58,5600
10,00 585,70 4h,   -3,60%  58,5700
15,00 878,55 4h,   -3,60%  58,5700
20,00 1 171,40 4h,   -3,60%  58,5700
25,00 1 464,25 4h,   -3,60%  58,5700
30,00 1 757,10 4h,   -3,60%  58,5700
35,00 2 049,95 4h,   -3,60%  58,5700
40,00 2 342,80 4h,   -3,60%  58,5700
45,00 2 635,65 4h,   -3,60%  58,5700
50,00 2 928,50 4h,   -3,60%  58,5700
55,00 3 221,35 4h,   -3,60%  58,5700
60,00 3 514,20 4h,   -3,60%  58,5700
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
57,5003  -5,36%,   5h 869,56 50 000,00
57,5003  -5,36%,   5h 434,78 25 000,00
57,2600  -5,75%,   8h 707,30 40 500,00
57,2500  -5,77%,   17h 200,00 11 450,00
57,2400  -5,79%,   17h 200,00 11 448,00
57,2069  -5,84%,   32h 874,02 50 000,00
57,2069  -5,84%,   32h 437,01 25 000,00
57,2030  -5,85%,   41h 874,08 50 000,00
57,1429  -5,95%,   31h 0,56 32,00
57,0962  -6,02%,   17h 24,52 1 400,00
57,0504  -6,10%,   41h 600,00 34 230,24
57,0503  -6,10%,   64h 876,42 50 000,00
57,0494  -6,10%,   64h 262,93 15 000,00
57,0491  -6,10%,   22h 140,23 8 000,00
57,0028  -6,18%,   10h 175,43 10 000,00
57,0012  -6,18%,   10h 350,87 20 000,00
57,0006  -6,18%,   10h 526,31 30 000,00
57,0004  -6,18%,   10h 701,75 40 000,00
57,0002  -6,18%,   10h 877,19 50 000,00
56,9106  -6,33%,   7h 246,00 14 000,00
56,8720  -6,39%,   7h 211,00 12 000,00
56,8519  -6,42%,   15h 339,51 19 301,80
56,8513  -6,43%,   8h 343,00 19 500,00
56,8475  -6,43%,   7h 193,50 11 000,00
56,8430  -6,44%,   7h 228,70 13 000,00
56,8400  -6,44%,   19h 100,00 5 684,00
56,8397  -6,44%,   7h 263,90 15 000,00
56,8384  -6,45%,   7h 281,50 16 000,00
56,8320  -6,46%,   6h 300,00 17 049,60
56,8311  -6,46%,   20h 175,96 10 000,00
56,8306  -6,46%,   20h 228,75 13 000,00
56,8303  -6,46%,   20h 281,54 16 000,00
56,8300  -6,46%,   20h 100,00 5 683,00
56,8300  -6,46%,   20h 15,00 852,45
56,8300  -6,46%,   20h 25,00 1 420,75
56,8300  -6,46%,   20h 30,00 1 704,90
56,8300  -6,46%,   20h 55,00 3 125,65
56,8300  -6,46%,   20h 65,00 3 693,95
56,8300  -6,46%,   20h 70,00 3 978,10
56,8300  -6,46%,   20h 75,00 4 262,25
56,8300  -6,46%,   20h 80,00 4 546,40
56,8300  -6,46%,   20h 85,00 4 830,55
56,8300  -6,46%,   20h 90,00 5 114,70
56,8300  -6,46%,   20h 95,00 5 398,85
56,8299  -6,46%,   20h 193,56 11 000,00
56,8297  -6,46%,   20h 246,35 14 000,00
56,8296  -6,46%,   20h 299,14 17 000,00
56,8294  -6,46%,   20h 202,36 11 500,00
56,8289  -6,46%,   20h 211,16 12 000,00
56,8289  -6,46%,   20h 263,95 15 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.