Đăng ký
1,0002
39,8258
1,0875
0,0715
39,8178
460,15
0,0715
2,1855


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0875
Tất cả các bid: 281 với số tiền 192777,71 WMZ;
289 với số tiền  74776,43 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
60,01 49,01 3h,   +12,59%  1,2244
167,00 136,42 3h,   +12,57%  1,2242
250,00 204,25 3h,   +12,55%  1,2240
151,30 123,63 4h,   +12,53%  1,2238
185,81 152,01 16h,   +12,40%  1,2224
149,02 121,92 7h,   +12,40%  1,2223
43,00 35,18 16h,   +12,40%  1,2223
43,00 35,18 17h,   +12,40%  1,2223
43,00 35,19 7h,   +12,36%  1,2219
500,00 409,24 17h,   +12,35%  1,2218
15,23 12,47 7h,   +12,30%  1,2213
1,06 0,87 22h,   +12,04%  1,2184
167,00 137,90 7h,   +11,36%  1,2110
239,29 198,34 27h,   +10,94%  1,2065
400,21 331,85 27h,   +10,90%  1,2060
412,00 342,74 27h,   +10,54%  1,2021
94,00 78,20 50h,   +10,53%  1,2020
12,00 9,99 62h,   +10,46%  1,2012
1 500,00 1 249,80 15h,   +10,36%  1,2002
24,00 20,00 77h,   +10,34%  1,2000
12,00 10,00 66h,   +10,34%  1,2000
24,00 20,00 64h,   +10,34%  1,2000
1 000,00 833,34 55h,   +10,34%  1,2000
387,01 324,24 57h,   +9,76%  1,1936
665,95 558,03 63h,   +9,74%  1,1934
689,71 578,48 28m,   +9,64%  1,1923
112,38 94,27 81h,   +9,62%  1,1921
640,00 537,00 79h,   +9,59%  1,1918
12,00 10,08 66h,   +9,47%  1,1905
48,89 41,14 58h,   +9,28%  1,1884
599,45 504,54 8h,   +9,25%  1,1881
24,52 20,75 11h,   +8,66%  1,1817
1 100,00 931,03 74h,   +8,64%  1,1815
12,00 10,16 79h,   +8,61%  1,1811
247,68 209,72 51h,   +8,60%  1,1810
23,60 20,00 235h,   +8,51%  1,1800
1 035,88 885,22 39h,   +7,60%  1,1702
1 086,55 928,52 39h,   +7,60%  1,1702
1 821,40 1 556,80 55h,   +7,59%  1,1700
509,89 437,60 3h,   +7,14%  1,1652
27,12 23,34 50h,   +6,85%  1,1620
714,44 615,05 158h,   +6,81%  1,1616
16,73 14,42 3h,   +6,69%  1,1602
1 000,00 862,00 443h,   +6,68%  1,1601
268,00 231,04 60h,   +6,67%  1,1600
23,20 20,00 295h,   +6,67%  1,1600
100,00 86,92 6h,   +5,79%  1,1505
37,05 32,22 178h,   +5,74%  1,1499
3,07 2,69 590h,   +4,95%  1,1413
120,00 105,25 898h,   +4,84%  1,1401
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,2430  +14,30%,   2h 12,43 10,00
1,2432  +14,32%,   3h 92,48 74,39
1,2432  +14,32%,   96h 146,84 118,11
1,2492  +14,87%,   157h 3,71 2,97
1,2536  +15,27%,   160h 1,73 1,38
1,2595  +15,82%,   3h 44,21 35,10
1,2598  +15,84%,   12h 125,98 100,00
1,2600  +15,86%,   662h 25,20 20,00
1,2600  +15,86%,   63h 268,41 213,02
1,2687  +16,66%,   3h 484,19 381,64
1,2689  +16,68%,   128h 482,19 380,00
1,2690  +16,69%,   134h 1 721,44 1 356,53
1,2700  +16,78%,   1h 2 695,88 2 122,74
1,2720  +16,97%,   80h 546,99 430,02
1,2800  +17,70%,   159h 25,60 20,00
1,2895  +18,57%,   2578h 128,95 100,00
1,2900  +18,62%,   462h 717,46 556,17
1,2990  +19,45%,   151h 219,37 168,87
1,2997  +19,51%,   1451h 77,54 59,66
1,2999  +19,53%,   1476h 909,93 700,00
1,3000  +19,54%,   2042h 6 500,00 5 000,00
1,3000  +19,54%,   159h 26,00 20,00
1,3009  +19,62%,   2093h 2,94 2,26
1,3134  +20,77%,   2820h 788,04 600,00
1,3200  +21,38%,   1427h 1 980,00 1 500,00
1,3290  +22,21%,   2260h 969,45 729,44
1,3297  +22,27%,   3386h 1,21 0,91
1,3299  +22,29%,   128h 1 329,90 1 000,00
1,3300  +22,30%,   3754h 1 231,00 925,56
1,3302  +22,32%,   1917h 7 356,48 5 530,15
1,3307  +22,36%,   3690h 6,80 5,11
1,3400  +23,22%,   1427h 2 114,52 1 578,00
1,3400  +23,22%,   17h 26,80 20,00
1,3499  +24,13%,   128h 1 349,90 1 000,00
1,3500  +24,14%,   1818h 14 091,31 10 438,01
1,3540  +24,51%,   2260h 1 679,06 1 240,07
1,3545  +24,55%,   2356h 468,62 345,97
1,3636  +25,39%,   3898h 0,15 0,11
1,3652  +25,54%,   1573h 13,98 10,24
1,3660  +25,61%,   2822h 968,71 709,15
1,3696  +25,94%,   1573h 28,72 20,97
1,3696  +25,94%,   27m 114,14 83,34
1,3700  +25,98%,   3827h 433,50 316,42
1,3749  +26,43%,   85h 1 000,90 727,98
1,3784  +26,75%,   1621h 120,43 87,37
1,3831  +27,18%,   5689h 2,13 1,54
1,3900  +27,82%,   4877h 1 268,10 912,30
1,3900  +27,82%,   34h 158,93 114,34
1,3904  +27,85%,   1621h 12,50 8,99
1,3978  +28,53%,   1742h 7,80 5,58

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.