Đăng ký
42,2077
73,2067
0,1528
1,1738
3089,8874
2,503
0,5192
10688,1


Tỷ giá tham khảo (**) - 73,2067
Tất cả các bid: 291 với số tiền 179734,5 WMZ;
54 với số tiền  2653390,8 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
497,57 35 725,53 39m,   -1,92%  71,8000
50,00 3 590,00 3h,   -1,92%  71,8000
450,00 32 322,00 3h,   -1,89%  71,8267
369,91 26 570,60 3h,   -1,88%  71,8299
9,00 646,47 3h,   -1,88%  71,8300
515,40 37 021,24 4h,   -1,88%  71,8301
221,61 15 922,68 8h,   -1,85%  71,8500
1 600,00 114 976,00 8h,   -1,84%  71,8600
821,00 59 000,00 9h,   -1,83%  71,8636
137,06 9 854,62 9h,   -1,78%  71,9000
240,40 17 284,76 9h,   -1,78%  71,9000
77,45 5 571,75 13h,   -1,73%  71,9400
20,85 1 500,00 11h,   -1,73%  71,9424
365,02 26 280,24 12m,   -1,65%  71,9967
378,49 27 250,04 7m,   -1,65%  71,9967
632,42 45 532,41 2m,   -1,65%  71,9971
436,47 31 424,58 2m,   -1,65%  71,9971
3 285,63 236 556,49 3m,   -1,65%  71,9973
400,00 28 799,00 10h,   -1,65%  71,9975
400,00 28 799,20 9h,   -1,65%  71,9980
1 990,00 143 280,00 13h,   -1,65%  72,0000
100,00 7 200,00 12h,   -1,65%  72,0000
99,00 7 128,00 3h,   -1,65%  72,0000
1 754,89 126 439,13 2m,   -1,58%  72,0496
1 139,84 82 125,02 2m,   -1,58%  72,0496
1 862,79 134 213,65 3m,   -1,58%  72,0498
420,00 30 261,00 17h,   -1,58%  72,0500
586,38 42 254,55 17h,   -1,57%  72,0600
200,00 14 420,00 9h,   -1,51%  72,1000
250,00 18 032,40 11h,   -1,47%  72,1296
250,00 18 032,40 11h,   -1,47%  72,1296
2,73 196,97 14h,   -1,44%  72,1502
200,00 14 435,00 20h,   -1,41%  72,1750
170,00 12 273,98 34h,   -1,38%  72,1999
30,00 2 166,00 17h,   -1,38%  72,2000
30,99 2 237,48 22h,   -1,38%  72,2001
500,00 36 101,05 34h,   -1,37%  72,2021
398,76 28 798,63 40h,   -1,35%  72,2205
50,00 3 611,03 80h,   -1,35%  72,2206
700,00 50 555,00 86h,   -1,35%  72,2214
7 000,00 505 555,00 15h,   -1,34%  72,2221
696,00 50 272,00 15h,   -1,33%  72,2299
672,93 48 619,21 89h,   -1,31%  72,2500
100,00 7 225,39 100h,   -1,30%  72,2539
170,00 12 284,20 39h,   -1,29%  72,2600
496,00 35 905,44 109h,   -1,12%  72,3900
11,00 796,40 12h,   -1,10%  72,4000
100,00 7 246,03 366h,   -1,02%  72,4603
1 808,42 131 040,00 376h,   -1,02%  72,4610
100,00 7 246,38 233h,   -1,01%  72,4638
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
71,0361  -2,97%,   3m 89,92 6 387,57
71,0329  -2,97%,   2h 385,64 27 393,12
71,0323  -2,97%,   14m 605,71 43 024,96
71,0296  -2,97%,   8h 267,64 19 010,36
71,0227  -2,98%,   5h 5,28 375,00
71,0194  -2,99%,   5h 39,70 2 819,47
71,0132  -3,00%,   3h 21,97 1 560,16
71,0123  -3,00%,   8h 432,46 30 710,00
71,0107  -3,00%,   8h 232,79 16 530,57
71,0106  -3,00%,   12h 16,02 1 137,59
71,0097  -3,00%,   11h 30,88 2 192,78
71,0016  -3,01%,   8h 408,85 29 029,00
71,0015  -3,01%,   7h 267,60 19 000,00
70,9486  -3,08%,   8h 10,89 772,63
70,9202  -3,12%,   15h 352,76 25 017,81
70,7630  -3,34%,   4h 1 274,85 90 212,16
70,7561  -3,35%,   425h 7,01 496,00
70,7271  -3,39%,   11h 141,53 10 010,00
70,7237  -3,39%,   137h 0,76 53,75
70,7198  -3,40%,   7h 999,72 70 700,00
70,7098  -3,41%,   8h 438,85 31 031,00
70,6991  -3,43%,   394h 82,25 5 815,00
70,6492  -3,49%,   12h 813,88 57 500,00
70,6094  -3,55%,   10h 998,45 70 500,00
70,6000  -3,56%,   444h 0,05 3,53
70,4795  -3,73%,   88h 0,73 51,45
70,3125  -3,95%,   79h 64,00 4 500,00
70,2857  -3,99%,   64h 0,14 9,84
70,0769  -4,28%,   397h 0,26 18,22
69,6998  -4,79%,   7h 2 022,96 141 000,00
69,6499  -4,86%,   7h 6 819,82 475 000,00
69,5930  -4,94%,   11h 7 163,08 498 500,00
69,0492  -5,68%,   6h 902,44 62 312,78
68,8333  -5,97%,   196h 0,18 12,39
68,7566  -6,08%,   4m 279,49 19 216,79
68,7535  -6,08%,   7m 507,33 34 880,71
68,7524  -6,08%,   8m 537,74 36 970,89
68,7523  -6,08%,   5m 1 175,43 80 813,46
68,7523  -6,08%,   5m 3 772,16 259 344,69
68,7522  -6,08%,   6m 4 229,63 290 796,56
68,6364  -6,24%,   202h 0,22 15,10
68,5000  -6,43%,   451h 0,20 13,70
67,7692  -7,43%,   521h 0,13 8,81
63,8861  -12,73%,   403h 0,79 50,47
60,0000  -18,04%,   39h 200,00 12 000,00
48,0000  -34,43%,   216h 0,03 1,44
46,1538  -36,95%,   583h 0,13 6,00
37,5000  -48,78%,   130h 0,02 0,75
30,0000  -59,02%,   55h 0,10 3,00
26,0000  -64,48%,   390h 0,01 0,26

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.