Đăng ký
29,2371
58,8862
0,069
1,0577
2,5043
11088,2
59,286
0,1907


Tỷ giá tham khảo (**) - 58,8862
Tất cả các bid: 3750 với số tiền 413653,8 WMZ;
751 với số tiền  8109793,86 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
100,00 5 705,00 3h,   -3,12%  57,0500
145,00 8 275,00 5h,   -3,09%  57,0690
100,00 5 706,90 3h,   -3,09%  57,0690
700,00 39 970,00 9h,   -3,03%  57,1000
700,00 39 984,00 10h,   -3,00%  57,1200
700,00 40 250,00 12h,   -2,35%  57,5000
300,00 17 250,00 9h,   -2,35%  57,5000
100,00 5 750,00 3h,   -2,35%  57,5000
700,00 40 320,00 14h,   -2,18%  57,6000
350,00 20 160,00 4h,   -2,18%  57,6000
300,00 17 280,00 4h,   -2,18%  57,6000
500,00 28 800,00 4h,   -2,18%  57,6000
600,00 34 560,00 4h,   -2,18%  57,6000
150,00 8 650,50 5h,   -2,07%  57,6700
400,00 23 076,00 7h,   -2,03%  57,6900
200,00 11 540,00 8h,   -2,01%  57,7000
100,00 5 770,00 8h,   -2,01%  57,7000
300,00 17 310,00 8h,   -2,01%  57,7000
350,00 20 195,00 8h,   -2,01%  57,7000
20,00 1 155,00 5h,   -1,93%  57,7500
160,00 9 244,00 5h,   -1,89%  57,7750
210,00 12 133,00 5h,   -1,88%  57,7762
170,00 9 822,00 5h,   -1,88%  57,7765
260,00 15 022,00 5h,   -1,88%  57,7769
220,00 12 711,00 5h,   -1,88%  57,7773
155,77 9 000,00 5h,   -1,88%  57,7775
180,00 10 400,00 5h,   -1,88%  57,7778
320,00 18 489,00 5h,   -1,88%  57,7781
76,69 4 431,00 3h,   -1,88%  57,7781
207,69 12 000,00 5h,   -1,88%  57,7784
370,00 21 378,00 5h,   -1,88%  57,7784
420,00 24 267,00 4h,   -1,88%  57,7786
280,00 16 178,00 4h,   -1,88%  57,7786
470,00 27 156,00 5h,   -1,88%  57,7787
190,00 10 978,00 5h,   -1,88%  57,7789
259,61 15 000,00 5h,   -1,88%  57,7790
190,38 11 000,00 5h,   -1,88%  57,7792
380,76 22 000,00 5h,   -1,88%  57,7792
311,53 18 000,00 5h,   -1,88%  57,7793
680,00 39 290,00 5h,   -1,88%  57,7794
432,68 25 000,00 5h,   -1,88%  57,7794
553,83 32 000,00 5h,   -1,88%  57,7795
605,75 35 000,00 5h,   -1,88%  57,7796
400,00 23 112,00 5h,   -1,88%  57,7800
450,00 26 001,00 5h,   -1,88%  57,7800
350,00 20 223,00 5h,   -1,88%  57,7800
300,00 17 334,00 5h,   -1,88%  57,7800
200,00 11 556,00 5h,   -1,88%  57,7800
650,00 37 557,00 5h,   -1,88%  57,7800
250,00 14 445,00 5h,   -1,88%  57,7800
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
57,1429  -2,96%,   4h 0,98 56,00
57,1429  -2,96%,   3h 28,00 1 600,00
55,8333  -5,18%,   11h 6,00 335,00
55,7500  -5,33%,   11h 4,00 223,00
55,6250  -5,54%,   6h 8,00 445,00
55,5864  -5,60%,   15h 179,90 10 000,00
55,5247  -5,71%,   4h 720,40 40 000,00
55,5159  -5,72%,   3h 126,09 7 000,00
55,5123  -5,73%,   4h 285,00 15 821,00
55,5111  -5,73%,   4h 360,00 19 984,00
55,5098  -5,73%,   4h 410,00 22 759,00
55,5005  -5,75%,   3h 50,45 2 800,00
55,5001  -5,75%,   11h 360,36 20 000,00
55,5000  -5,75%,   13h 2,00 111,00
55,5000  -5,75%,   13h 4,00 222,00
55,5000  -5,75%,   13h 6,00 333,00
55,5000  -5,75%,   13h 8,00 444,00
55,5000  -5,75%,   13h 10,00 555,00
55,5000  -5,75%,   13h 20,00 1 110,00
55,3571  -5,99%,   5h 14,00 775,00
55,3250  -6,05%,   4h 21,69 1 200,00
55,3097  -6,07%,   6h 18,08 1 000,00
55,3000  -6,09%,   12h 10,00 553,00
55,2486  -6,18%,   6h 1,81 100,00
55,2486  -6,18%,   6h 3,62 200,00
55,2486  -6,18%,   6h 5,43 300,00
55,2486  -6,18%,   6h 7,24 400,00
55,2486  -6,18%,   6h 9,05 500,00
55,2486  -6,18%,   6h 10,86 600,00
55,2486  -6,18%,   6h 12,67 700,00
55,2486  -6,18%,   6h 14,48 800,00
55,2486  -6,18%,   6h 16,29 900,00
55,2486  -6,18%,   6h 18,10 1 000,00
55,2486  -6,18%,   3h 27,15 1 500,00
55,2486  -6,18%,   3h 36,20 2 000,00
55,2353  -6,20%,   3h 17,00 939,00
55,2222  -6,22%,   11h 9,00 497,00
55,2000  -6,26%,   12h 10,00 552,00
55,1538  -6,34%,   11h 13,00 717,00
55,1511  -6,34%,   3h 453,30 25 000,00
55,1511  -6,34%,   3h 181,32 10 000,00
55,1500  -6,34%,   15h 350,00 19 302,50
55,1500  -6,34%,   15h 400,00 22 060,00
55,1500  -6,34%,   15h 450,00 24 817,50
55,1499  -6,34%,   3h 906,62 50 000,00
55,1471  -6,35%,   8h 34,00 1 875,00
55,1400  -6,36%,   15h 750,00 41 355,00
55,1400  -6,36%,   15h 700,00 38 598,00
55,1400  -6,36%,   15h 650,00 35 841,00
55,1400  -6,36%,   15h 600,00 33 084,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.