Đăng ký
40,2937
73,168
1,185
0,144
2948,2063
2,5248
0,5421
10618,18


Tỷ giá tham khảo (**) - 73,1680
Tất cả các bid: 288 với số tiền 193062,25 WMZ;
62 với số tiền  4402502,39 WMP
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WMP
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
11,45 827,29 1m,   -1,25%  72,2524
263,03 19 014,02 25m,   -1,20%  72,2884
322,33 23 300,79 25m,   -1,20%  72,2886
257,33 18 602,08 25m,   -1,20%  72,2888
100,00 7 229,00 57m,   -1,20%  72,2900
100,00 7 230,00 2h,   -1,19%  72,3000
182,77 13 219,76 3h,   -1,15%  72,3300
199,40 14 426,59 6h,   -1,12%  72,3500
45,89 3 320,15 6h,   -1,12%  72,3502
0,13 9,41 14h,   -1,07%  72,3846
10,00 724,00 15h,   -1,05%  72,4000
58,81 4 257,85 11h,   -1,05%  72,4001
18,88 1 366,92 32h,   -1,05%  72,4004
736,21 53 321,93 35m,   -1,01%  72,4276
80,00 5 794,22 50h,   -1,01%  72,4278
100,00 7 243,00 54h,   -1,01%  72,4300
752,82 54 541,51 35m,   -0,98%  72,4496
1 458,41 105 661,52 35m,   -0,98%  72,4498
1 098,66 79 597,92 36m,   -0,98%  72,4500
69,00 5 000,00 47m,   -0,96%  72,4638
100,00 7 247,00 15h,   -0,95%  72,4700
100,00 7 249,00 60h,   -0,93%  72,4900
2 071,21 150 161,28 35m,   -0,91%  72,4993
6 625,86 480 371,54 36m,   -0,91%  72,4995
1 300,00 94 249,61 4h,   -0,91%  72,4997
2 258,19 163 718,78 184h,   -0,91%  72,5000
30,00 2 175,00 111h,   -0,91%  72,5000
200,00 14 500,00 82h,   -0,91%  72,5000
328,58 23 822,05 14h,   -0,91%  72,5000
100,00 7 253,00 43h,   -0,87%  72,5300
2,25 163,20 8h,   -0,87%  72,5333
134,28 9 741,20 191h,   -0,85%  72,5439
653,00 47 384,16 185h,   -0,83%  72,5638
554,48 40 237,53 7h,   -0,82%  72,5680
50,00 3 631,00 226h,   -0,75%  72,6200
50,00 3 635,00 199h,   -0,64%  72,7000
110,00 8 000,00 35h,   -0,60%  72,7273
250,00 18 187,40 49h,   -0,57%  72,7496
100,00 7 275,00 233h,   -0,57%  72,7500
100,00 7 277,00 58h,   -0,54%  72,7700
200,00 14 556,00 60h,   -0,53%  72,7800
2 000,00 145 594,00 59h,   -0,51%  72,7970
500,00 36 400,00 212h,   -0,50%  72,8000
2 000,00 145 780,00 243h,   -0,38%  72,8900
200,00 14 594,00 282h,   -0,27%  72,9700
21,67 1 581,91 366h,   -0,23%  73,0000
846,07 61 763,11 163h,   -0,23%  73,0000
28,12 2 052,76 679h,   -0,23%  73,0000
0,13 9,49 598h,   -0,23%  73,0000
50,00 3 650,00 546h,   -0,23%  73,0000
Tỷ giá
(WMZ/WMP)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WMP
71,2204  -2,66%,   1m 180,68 12 868,10
71,1253  -2,79%,   0m 4,71 335,00
71,0483  -2,90%,   7h 140,89 10 010,00
71,0341  -2,92%,   41h 563,11 40 000,00
71,0290  -2,92%,   11h 648,32 46 049,54
71,0277  -2,93%,   10h 249,79 17 742,00
71,0271  -2,93%,   10h 558,66 39 680,00
71,0263  -2,93%,   10h 838,00 59 520,00
71,0252  -2,93%,   10h 278,00 19 745,00
71,0119  -2,95%,   2h 5,04 357,90
71,0117  -2,95%,   23h 174,77 12 410,71
71,0117  -2,95%,   6h 403,13 28 626,94
71,0100  -2,95%,   40h 8 400,23 596 500,00
71,0032  -2,96%,   159h 60,11 4 268,00
71,0000  -2,96%,   85h 8 248,84 585 668,00
71,0000  -2,96%,   64h 1,00 71,00
70,9994  -2,96%,   105h 401,13 28 479,99
70,7993  -3,24%,   132h 988,71 70 000,00
70,7896  -3,25%,   741h 416,05 29 452,00
70,7763  -3,27%,   598h 438,00 31 000,00
70,7119  -3,36%,   42h 1,18 83,44
70,6429  -3,45%,   183h 0,56 39,56
70,5872  -3,53%,   754h 4,07 287,29
70,5500  -3,58%,   727h 1,00 70,55
70,5487  -3,58%,   133h 434,31 30 640,00
70,5387  -3,59%,   88h 6 379,48 450 000,00
70,5313  -3,60%,   35h 0,32 22,57
70,5100  -3,63%,   160h 30,00 2 115,30
70,5023  -3,64%,   9h 6 199,29 437 064,05
70,5020  -3,64%,   183h 7 092,00 500 000,00
70,4768  -3,68%,   116h 10,15 715,34
70,4329  -3,74%,   756h 2,31 162,70
70,4225  -3,75%,   80h 710,00 50 000,00
70,4058  -3,78%,   26h 0,69 48,58
70,4000  -3,78%,   712h 500,00 35 200,00
70,3999  -3,78%,   299h 997,16 70 200,00
70,3704  -3,82%,   237h 0,54 38,00
70,2500  -3,99%,   41h 0,16 11,24
70,1290  -4,15%,   420h 0,31 21,74
70,0995  -4,19%,   299h 998,58 70 000,00
70,0000  -4,33%,   53h 100,00 7 000,00
69,9623  -4,38%,   733h 0,53 37,08
69,9301  -4,43%,   71h 703,65 49 206,34
69,8706  -4,51%,   728h 5,41 378,00
69,7997  -4,60%,   132h 2 005,74 140 000,00
69,5000  -5,01%,   53h 50,00 3 475,00
68,9655  -5,74%,   250h 29,00 2 000,00
68,8841  -5,85%,   13m 225,96 15 565,05
68,8791  -5,86%,   3m 901,73 62 110,36
68,6923  -6,12%,   569h 0,13 8,93

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.