Đăng ký
0,9999
67,4196
0,0779
1,0765
67,4264
0,0779
3,4927
0,4453


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0765
Tất cả các bid: 228 với số tiền 52611,26 WMZ;
339 với số tiền  190836,11 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
15,14 14,14 38h,   -0,54%  1,0707
39,40 36,81 31h,   -0,57%  1,0704
42,78 39,98 24h,   -0,60%  1,0700
41,41 38,70 24h,   -0,60%  1,0700
10,70 10,00 75h,   -0,60%  1,0700
21,39 20,00 64h,   -0,65%  1,0695
10,00 9,35 17h,   -0,65%  1,0695
50,00 46,85 162h,   -0,86%  1,0672
128,03 120,21 15h,   -1,06%  1,0651
106,50 100,00 272h,   -1,07%  1,0650
10,00 9,40 274h,   -1,18%  1,0638
66,96 63,03 36h,   -1,31%  1,0624
484,19 455,80 7h,   -1,32%  1,0623
300,00 282,46 41h,   -1,34%  1,0621
3 185,70 3 000,00 42h,   -1,36%  1,0619
31,11 29,30 58h,   -1,37%  1,0618
800,07 754,79 328h,   -1,53%  1,0600
21,20 20,00 567h,   -1,53%  1,0600
21,20 20,00 567h,   -1,53%  1,0600
10,27 9,69 188h,   -1,54%  1,0599
4,80 4,53 382h,   -1,57%  1,0596
100,00 94,75 41h,   -1,96%  1,0554
3 935,85 3 731,02 6m,   -2,00%  1,0550
204,02 193,50 613h,   -2,05%  1,0544
142,10 134,85 829h,   -2,11%  1,0538
95,64 90,78 8001h,   -2,14%  1,0535
100,00 95,00 19527h,   -2,22%  1,0526
1,00 0,95 12301h,   -2,22%  1,0526
0,20 0,19 12301h,   -2,22%  1,0526
2 664,31 2 537,01 25h,   -2,44%  1,0502
2 100,00 2 000,00 5896h,   -2,46%  1,0500
10,50 10,00 1268h,   -2,46%  1,0500
0,21 0,20 35h,   -2,46%  1,0500
10,00 9,53 18441h,   -2,53%  1,0493
129,13 123,08 17253h,   -2,54%  1,0492
1 045,00 1 000,00 1498h,   -2,93%  1,0450
1,87 1,79 18309h,   -2,95%  1,0447
4,00 3,83 19627h,   -2,98%  1,0444
250,00 240,14 710h,   -3,29%  1,0411
307,00 295,20 12301h,   -3,39%  1,0400
73,49 70,70 19917h,   -3,44%  1,0395
15,00 14,50 17108h,   -3,90%  1,0345
0,62 0,60 14981h,   -4,01%  1,0333
3 569,35 3 455,66 4m,   -4,05%  1,0329
250,00 242,21 768h,   -4,12%  1,0322
50,00 48,58 12301h,   -4,39%  1,0292
0,71 0,69 17816h,   -4,41%  1,0290
0,36 0,35 12301h,   -4,45%  1,0286
38,52 37,50 19744h,   -4,58%  1,0272
400,00 391,74 1309h,   -5,15%  1,0211
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,0782  +0,16%,   8h 2 065,59 1 915,77
1,0784  +0,18%,   8h 267,10 247,68
1,0795  +0,28%,   19h 7 300,44 6 762,79
1,0821  +0,52%,   65h 19,38 17,91
1,0848  +0,77%,   3h 94,78 87,37
1,0851  +0,80%,   92h 118,63 109,33
1,0870  +0,98%,   9h 3 793,12 3 489,53
1,0873  +1,00%,   6m 17 023,73 15 656,88
1,0880  +1,07%,   187h 449,25 412,90
1,0880  +1,07%,   77h 108,80 100,00
1,0881  +1,08%,   172h 5,56 5,11
1,0887  +1,13%,   214h 31 731,45 29 146,18
1,0888  +1,14%,   615h 689,32 633,10
1,0900  +1,25%,   1057h 10,90 10,00
1,0900  +1,25%,   384h 274,88 252,18
1,0909  +1,34%,   1066h 0,84 0,77
1,0935  +1,58%,   666h 109,35 100,00
1,0978  +1,98%,   14h 1,01 0,92
1,0980  +2,00%,   187h 4,48 4,08
1,1000  +2,18%,   1457h 98,96 89,96
1,1000  +2,18%,   688h 22,00 20,00
1,1000  +2,18%,   213h 11,00 10,00
1,1063  +2,77%,   4m 22 400,88 20 248,46
1,1070  +2,83%,   448h 110,70 100,00
1,1097  +3,08%,   1439h 8,80 7,93
1,1120  +3,30%,   165h 11,12 10,00
1,1158  +3,65%,   2220h 84,00 75,28
1,1284  +4,82%,   2364h 1,23 1,09
1,1354  +5,47%,   1275h 31,12 27,41
1,1399  +5,89%,   2220h 60,62 53,18
1,1401  +5,91%,   1404h 114,92 100,80
1,1440  +6,27%,   160h 114,40 100,00
1,1447  +6,34%,   41h 228,93 200,00
1,1450  +6,36%,   85h 2,29 2,00
1,1458  +6,44%,   2494h 1,10 0,96
1,1467  +6,52%,   85h 3,44 3,00
1,1484  +6,68%,   2506h 1,47 1,28
1,1500  +6,83%,   1404h 231,84 201,60
1,1500  +6,83%,   2081h 3 422,40 2 976,00
1,1560  +7,39%,   41h 11 408,24 9 868,49
1,1600  +7,76%,   1404h 350,79 302,40
1,1607  +7,82%,   2686h 4,55 3,92
1,1690  +8,59%,   2972h 91,65 78,40
1,1700  +8,69%,   1404h 707,62 604,80
1,1766  +9,30%,   2971h 302,02 256,68
1,1777  +9,40%,   139h 43,94 37,31
1,1800  +9,61%,   2659h 1 180,00 1 000,00
1,1800  +9,61%,   1404h 1 427,33 1 209,60
1,1900  +10,54%,   2084h 3,57 3,00
1,1995  +11,43%,   2946h 23,99 20,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.