Đăng ký
17,3127
61,7749
1,0001
1,0538
0,0831
2,4466
1,2965
468,98


Tỷ giá tham khảo (**) - 61,7749
Tất cả các bid: 3586 với số tiền 487573,62 WMZ;
5644 với số tiền  70328023,71 RUB
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
RUB
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
300,00 17 369,97 4h,   -6,27%  57,8999
200,00 11 579,98 4h,   -6,27%  57,8999
50,00 2 895,00 4h,   -6,27%  57,9000
100,00 5 790,00 4h,   -6,27%  57,9000
200,00 11 580,00 4h,   -6,27%  57,9000
180,00 10 422,00 4h,   -6,27%  57,9000
6,00 349,04 4h,   -5,83%  58,1733
700,00 40 721,80 4h,   -5,83%  58,1740
500,00 29 087,00 4h,   -5,83%  58,1740
700,00 40 722,50 11h,   -5,83%  58,1750
500,00 29 100,00 6h,   -5,79%  58,2000
400,00 23 280,00 6h,   -5,79%  58,2000
300,00 17 460,00 6h,   -5,79%  58,2000
600,00 34 920,00 6h,   -5,79%  58,2000
200,00 11 640,00 5h,   -5,79%  58,2000
700,00 40 740,00 4h,   -5,79%  58,2000
700,00 40 740,00 4h,   -5,79%  58,2000
515,46 30 000,00 6h,   -5,79%  58,2004
343,64 20 000,00 6h,   -5,79%  58,2004
171,82 10 000,00 6h,   -5,79%  58,2004
700,00 40 852,00 6h,   -5,53%  58,3600
300,00 17 508,00 4h,   -5,53%  58,3600
600,00 35 016,00 3h,   -5,53%  58,3600
300,00 17 508,03 4h,   -5,53%  58,3601
600,00 35 016,06 3h,   -5,53%  58,3601
300,00 17 508,06 4h,   -5,53%  58,3602
600,00 35 016,12 3h,   -5,53%  58,3602
300,00 17 508,09 4h,   -5,53%  58,3603
600,00 35 016,18 3h,   -5,53%  58,3603
600,00 35 016,24 3h,   -5,53%  58,3604
500,00 29 180,20 3h,   -5,53%  58,3604
700,00 40 853,40 6h,   -5,52%  58,3620
700,00 40 855,50 6h,   -5,52%  58,3650
342,67 20 000,00 6h,   -5,52%  58,3652
257,00 15 000,00 6h,   -5,52%  58,3658
514,00 30 000,00 6h,   -5,52%  58,3658
428,33 25 000,00 6h,   -5,52%  58,3662
599,66 35 000,00 6h,   -5,52%  58,3664
599,65 35 000,00 6h,   -5,52%  58,3674
428,32 25 000,00 6h,   -5,52%  58,3676
200,00 11 676,00 5h,   -5,50%  58,3800
700,00 40 866,00 5h,   -5,50%  58,3800
300,00 17 517,00 6h,   -5,48%  58,3900
200,00 11 678,00 6h,   -5,48%  58,3900
100,00 5 839,01 6h,   -5,48%  58,3901
200,00 11 678,02 6h,   -5,48%  58,3901
300,00 17 517,03 6h,   -5,48%  58,3901
300,00 17 517,06 6h,   -5,48%  58,3902
200,00 11 678,04 6h,   -5,48%  58,3902
100,00 5 839,02 6h,   -5,48%  58,3902
Tỷ giá
(WMZ/RUB)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
RUB
57,4000  -7,08%,   6h 871,08 50 000,00
57,3999  -7,08%,   4h 322,30 18 500,00
57,2847  -7,27%,   4h 157,11 9 000,00
57,2550  -7,32%,   4h 61,13 3 500,00
57,2546  -7,32%,   4h 71,61 4 100,00
57,2506  -7,32%,   10h 296,94 17 000,00
57,2500  -7,32%,   4h 101,31 5 800,00
57,2496  -7,33%,   10h 331,88 19 000,00
57,2492  -7,33%,   10h 279,48 16 000,00
57,2475  -7,33%,   4h 87,34 5 000,00
57,2312  -7,36%,   18h 873,65 50 000,00
57,2197  -7,37%,   6h 349,53 20 000,00
57,2151  -7,38%,   5h 699,99 40 050,00
57,2115  -7,39%,   26h 174,79 10 000,00
57,2107  -7,39%,   6h 699,17 40 000,00
57,2104  -7,39%,   21h 262,19 15 000,00
57,2104  -7,39%,   21h 524,38 30 000,00
57,2102  -7,39%,   22h 433,94 24 825,78
57,2102  -7,39%,   6h 873,97 50 000,00
57,2099  -7,39%,   26h 349,59 20 000,00
57,2097  -7,39%,   6h 786,58 45 000,00
57,2086  -7,39%,   11h 50,01 2 861,00
57,2033  -7,40%,   7h 699,26 40 000,00
57,2033  -7,40%,   7h 349,63 20 000,00
57,2030  -7,40%,   7h 874,08 50 000,00
57,2028  -7,40%,   7h 524,45 30 000,00
57,2025  -7,40%,   7h 699,27 40 000,00
57,2023  -7,40%,   7h 874,09 50 000,00
57,2023  -7,40%,   21h 57,69 3 300,00
57,2017  -7,40%,   7h 699,28 40 000,00
57,2017  -7,40%,   7h 524,46 30 000,00
57,2017  -7,40%,   7h 349,64 20 000,00
57,2017  -7,40%,   7h 874,10 50 000,00
57,2017  -7,40%,   7h 174,82 10 000,00
57,2006  -7,40%,   7h 524,47 30 000,00
57,2004  -7,41%,   7h 874,12 50 000,00
57,2001  -7,41%,   7h 699,30 40 000,00
57,2001  -7,41%,   7h 349,65 20 000,00
57,2000  -7,41%,   5h 60,00 3 432,00
57,1997  -7,41%,   7h 874,13 50 000,00
57,1989  -7,41%,   22h 61,19 3 500,00
57,1984  -7,41%,   7h 174,83 10 000,00
57,1981  -7,41%,   7h 786,74 45 000,00
57,1980  -7,41%,   7h 611,91 35 000,00
57,1978  -7,41%,   7h 437,08 25 000,00
57,1973  -7,41%,   7h 262,25 15 000,00
57,1802  -7,44%,   22h 61,21 3 500,00
57,1608  -7,47%,   27h 349,89 20 000,00
57,1603  -7,47%,   27h 262,42 15 000,00
57,1603  -7,47%,   27h 524,84 30 000,00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.