Đăng ký
1
27,416
1,0469
0,0644
1,6409
1,6409
477,25
0,2301


Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0469
Tất cả các bid: 248 với số tiền 135360,04 WMZ;
304 với số tiền  88802,15 WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá
(WME/WMZ)
117,84 103,37 7h,   +8,89%  1,1400
1,14 1,00 3h,   +8,89%  1,1400
1,76 1,55 5h,   +8,46%  1,1355
43,00 38,02 5h,   +8,03%  1,1310
43,00 38,02 5h,   +8,03%  1,1310
20,58 18,20 1h,   +8,01%  1,1308
192,54 170,29 5h,   +8,00%  1,1307
61,49 54,39 17h,   +7,99%  1,1305
795,73 703,85 5h,   +7,99%  1,1305
12,72 11,29 12h,   +7,62%  1,1267
135,00 119,93 20h,   +7,53%  1,1257
43,00 38,20 9m,   +7,53%  1,1257
0,84 0,75 39h,   +6,98%  1,1200
11,20 10,00 5h,   +6,98%  1,1200
23,23 20,82 11m,   +6,58%  1,1158
136,03 121,96 4h,   +6,54%  1,1154
140,13 125,83 7h,   +6,37%  1,1136
100,00 89,84 10h,   +6,32%  1,1131
88,88 79,97 18h,   +6,16%  1,1114
49,60 44,64 17h,   +6,13%  1,1111
155,00 139,51 20h,   +6,12%  1,1110
1,11 1,00 44h,   +6,03%  1,1100
51,76 46,72 41h,   +5,83%  1,1079
1 329,00 1 200,11 19h,   +5,78%  1,1074
1 150,00 1 038,85 19h,   +5,74%  1,1070
20,00 18,17 10h,   +5,14%  1,1007
119,81 108,89 12h,   +5,10%  1,1003
22,00 20,00 95h,   +5,07%  1,1000
1,10 1,00 45h,   +5,07%  1,1000
1,01 0,92 109h,   +4,86%  1,0978
218,08 198,84 110h,   +4,77%  1,0968
604,86 553,55 3h,   +4,37%  1,0927
867,12 793,71 11h,   +4,36%  1,0925
100,00 91,54 44h,   +4,35%  1,0924
1 570,09 1 437,41 12h,   +4,34%  1,0923
21,80 20,00 5h,   +4,12%  1,0900
20,51 18,86 41h,   +3,88%  1,0875
1 000,00 920,00 163h,   +3,83%  1,0870
24,14 22,21 6229h,   +3,82%  1,0869
250,00 230,65 70h,   +3,53%  1,0839
4 169,34 3 848,03 19h,   +3,50%  1,0835
8 811,84 8 133,23 7h,   +3,49%  1,0834
0,13 0,12 8695h,   +3,48%  1,0833
3 103,80 2 866,86 13602h,   +3,41%  1,0826
10,78 9,97 3h,   +3,28%  1,0812
29 632,46 27 440,00 3h,   +3,16%  1,0800
8,53 7,90 13615h,   +3,13%  1,0797
0,42 0,39 2602h,   +2,87%  1,0769
28,00 26,00 2793h,   +2,87%  1,0769
0,99 0,92 6229h,   +2,79%  1,0761
Tỷ giá
(WME/WMZ)
Cần số tiền
WMZ
Hiện có
WME
1,1406  +8,95%,   37m 568,41 498,36
1,1598  +10,78%,   6h 33,02 28,47
1,1599  +10,79%,   4h 289,98 250,00
1,1600  +10,80%,   2h 4 242,46 3 657,26
1,1793  +12,65%,   18h 13,09 11,10
1,1800  +12,71%,   24h 11,80 10,00
1,1820  +12,90%,   2h 224,64 190,05
1,1825  +12,95%,   337h 236,50 200,00
1,1850  +13,19%,   337h 237,00 200,00
1,1890  +13,57%,   337h 237,80 200,00
1,1950  +14,15%,   337h 239,00 200,00
1,1997  +14,60%,   337h 172,54 143,82
1,2000  +14,62%,   311h 120,00 100,00
1,2000  +14,62%,   344h 24,00 20,00
1,2000  +14,62%,   24h 0,30 0,25
1,2199  +16,52%,   16h 1 219,90 1 000,00
1,2200  +16,53%,   528h 1 925,16 1 578,00
1,2400  +18,44%,   587h 24,80 20,00
1,2487  +19,28%,   3h 546,00 437,25
1,2499  +19,39%,   3h 1 249,90 1 000,00
1,2500  +19,40%,   15h 1 875,00 1 500,00
1,2819  +22,45%,   0m 104,41 81,45
1,2823  +22,49%,   0m 1 088,78 849,08
1,2823  +22,49%,   0m 1 125,62 877,81
1,2895  +23,17%,   1121h 128,95 100,00
1,2943  +23,63%,   1168h 719,85 556,17
1,2999  +24,17%,   19h 909,93 700,00
1,3000  +24,18%,   1150h 52,00 40,00
1,3000  +24,18%,   44h 0,13 0,10
1,3000  +24,18%,   585h 6 500,00 5 000,00
1,3000  +24,18%,   41h 77,56 59,66
1,3009  +24,26%,   636h 2,94 2,26
1,3035  +24,51%,   164h 3,35 2,57
1,3111  +25,24%,   7h 2,36 1,80
1,3134  +25,46%,   1363h 788,04 600,00
1,3290  +26,95%,   803h 969,45 729,44
1,3297  +27,01%,   1929h 1,21 0,91
1,3298  +27,02%,   19h 1 329,80 1 000,00
1,3300  +27,04%,   2297h 1 231,00 925,56
1,3302  +27,06%,   460h 7 356,48 5 530,15
1,3307  +27,11%,   2233h 6,80 5,11
1,3333  +27,36%,   274h 0,20 0,15
1,3496  +28,91%,   19h 1 349,64 1 000,00
1,3497  +28,92%,   100h 1 830,92 1 356,53
1,3500  +28,95%,   361h 14 091,31 10 438,01
1,3540  +29,33%,   803h 1 679,06 1 240,07
1,3545  +29,38%,   899h 468,62 345,97
1,3636  +30,25%,   2441h 0,15 0,11
1,3652  +30,40%,   116h 13,98 10,24
1,3660  +30,48%,   1365h 968,71 709,15

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM

(*) trong chú thích của trường - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua với số lượng lớn tất cả bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.

.